Центар за научно-истражувачка работа

Главните активности на ЦНИР во текот на 2016/2017 се:

 

1. Учество на ЦНИР при ФТУ - Охрид во текот на 2016/2017 г. на редовни состаноци и дискусии од областа на туризмот, угостителството, осигурувањето, царината и шпедицијата, одржани со следните институции во Македонија:

 • Министерство за образование и наука
 • Министерството за економија на РМ - Сектор за туризам и угостителство;
 • Министерството за економија на РМ - Сектор за претприемништво и конкурентност
 • Министерство за култура
 • Царинската управа на РМ
 • АППТ - Агенција за промоција и подршка на туризмот
 • АППРМ – Агенција за подршка на претприемништвото на РМ
 • АСО - Агенција за супервизија на осигурување
 • АТАМ - Асоцијацијата на туристички агенции на Македонија
 • ХОТАМ - Асоцијација на хотели, ресторани, кафетерии и автокампови на Македонија
 • Здружение на осигурувањето при Стопанската комора на Македонија
 • Асоцијација на осигурително-брокерски друштва во рамките на Стопанска комора на Македонија
 • Здружение на угостителството и туризмот при Стопанската комора на Македонија
 • Охрид-турист, Македонија-турист, Инекс-Горица,
 • Осигурување-Македонија, Триглав-осигурување, Албсиг-осигурување и др. стопански субјекти

 

2. ЦНИР при Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, во текот на 2016/2017 г. остварува редовни контакти во поглед на исполнувањето на билатералните договори за соработка со следните институции:

Increasing Market Employability Programme”. Swisscontact, Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid

Poland - Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką, Kielce: http://www.etins.edu.pl/

USA - Kirkwood Community College, Cedar Rapids, IA: http://www.kirkwood.edu/

USA - St. Louis Community College, St. Louis, MO: http://www.stlcc.edu/

CRNA GORA – Univerzitet Crne Gore: http://www.ucg.ac.me/,  Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Kotoru: http://fthkotor.me/cg/index.php

 Србија - Висока хотелијерска школа струковних студија, Београд: http://www.vhs.edu.rs/index.php?meni=naslovna

България - Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград: http://www.swu.bg/, Стопански факултет: www.fe.swu.bg

Deutschland - Fachhochschule Westküste, Heide: http://www.fh-westkueste.de/startseite/, Fachbereich Wirtschaft: http://www.fh-westkueste.de/startseite/fachbereich-wirtschaft/

Deutschland - Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH): http://www.hnee.de/de/Startseite/HNE-Eberswalde-E1016.htm, Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz: http://www.hnee.de/de/Fachbereiche/Landschaftsnutzung-und-Naturschutz/Fachbereich-Landschaftsnutzung-und-Naturschutz-K240.htm, Master-Studiengang Nachhaltiges Tourismusmanagement: http://www.hnee.de/de/Studium/Master-Studiengaenge/Nachhaltiges-Tourismusmanagement/Nachhaltiges-Tourismusmanagement-K146.htm

Slovenija - Univerza v Mariboru: http://www.um.si/Strani/default.aspx, Fakulteta za turizem, Brežice: http://www.ft.uni-mb.si/

Факултетот за туризам и угостителство во Охрид е и член на престижниот меѓународен Institute of Hospitality,  претходно познат како Hotel & Catering International Management Association (HCIMA) - https://www.instituteofhospitality.org/

 

3. Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, во текот на 2016/2017 г. преку ЦНИР е вклучен во повеќе проекти и тоа:

 1. IPA/2010/DN 023657/CN361064 (2013-2016): IPA Cross-border Programme “Greece – Republic of Macedonia 2007-2013”, Project title - “Water Protection Thematic Park Actions: WATER.NET”; Greece - Municipality of Edessa, Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki; Republic of Macedonia - Municipality of Ohrid, University St. Kliment Ohridski, Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid
 2.  (2016): Наслов на проектот – “XIII Меѓународна научна конференција за услужен сектор (ИНСКОСЕС 2016)”, Јавен повик за финансирање на програми и проекти од јавен интерес на Општина охрид за 2016, Општина Охрид, Факултет за туризам и угостителство, Охрид
 3. (2015-2016): Наслов на проектот: „Социо-економски ефекти од туризмот во Охрид за период 2004-2014“, Факултет за туризам и угостителство, Охрид
 4. Interreg – IPA (2017-2019): Project title - “I-TOUR - Increasing Tourism Opportunities Through Utilization Of Recourses”;  Republic of Macedonia: Center for development of Pelagonija planning region (CDPPR), Bitola; Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid; Pelister National Park, Bitola; Greece: Prespes National Park, Laimos; University of Macedonia, Thessaloniki
 5. ref. 2017-1-AT01-KA203-034984 ERASMUS+ Programme Strategic Partnerships (2017-2020): Project title - “TEACHING 2030 - Future-proof your classroom: teaching skills 2030”; University of Applied Sciences Burgenland, Austria; University of Maribor, Department of International Economics and Business, Slovenia; University St Kliment Ohridski, Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, Macedonia; University of Valencia, Spain; University of Perugia, Italy; University of Aveiro, Portugal; Faculty of Tourism & Hospitality Management, Opatija, Croatia; Eszterházy Károly University, Eger, Hungary; CREATE mediadesign GmbH, Vienna, Austria;
 6. Contract no. 83265638 (2017): “Rural development through integrated forest and water resources management in Southeast Europe: Non formal training programme for selected tourism professions”; Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Bonn/Eschborn, University St. Kliment Ohridski, Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid
 7. ОБПП бр. 50/2017 (2017-2018): Наслов на проектот -“Услуги за изработка на економска анализа (методологија и стратегија) за поединечни економски гранки на територијата на Општина Охрид и нивно учество во БДП и деловни можности на општината”. Општина Охрид, Факултет за туризам и угостителство – Охрид.
 8. ОБПП бр. 2-2/2017 (2017): Наслов на проектот -“Обезбедување на податоци од областа на туризмот и подготовка на модел за проекција на идни показатели”. Министерство за економија, Факултет за туризам и угостителство – Охрид.
 9. ОБПП бр. 08/2017 (2017-2018): Наслов на проектот -“Организација на настани за потребите на проектот ЛАК-тиве Туризам”. Општина Охрид, Факултет за туризам и угостителство – Охрид.
 10. ОБПП бр. 10/2017 (2017-2018): Наслов на проектот -“Набавка на консултантски услуги за реализација на проектни активности за потребите на Проектот ЛАК-тиве Туризам”. Општина Охрид, Факултет за туризам и угостителство – Охрид.

 

4. Меѓународната размена на академскиот кадар и студентите се остварува во рамките на Erasmus+ програмата подржана од Европската Комисија. Факултетот за туризам и угостителство - Охрид е вклучен во следните меѓу-институционални договори за соработка со важност до 2021 г.:

Р.б.

Институција (Erasmus код)

Важност

Номина-ција

Област (факултет)

Студенти

 

Кадри

1

BG PLOVDIV01

2014-2021

Зимски: 15.06.

Летен: 15.12.

Eкономија

Хотелиерство, ресторани и кетеринг

Туризам и угостителство

(ФТУ)

2х5 месеци

2х5 месеци

 

 

2х5 месеци

 

(I, II, III циклус)

6 х 5 дена настава

 

6 х 5 дена обука

2

BG PLOVDIV05

 

2015-2021

Зимски: 15.06.

Летен: 15.11.

Наука за храна (ТТФ)

 

 

Хотели, ресторани, кетеринг

(ФТУ)

2 х 6 месеци за студирање

(I, II, III циклус)

2 х 6 месеци за тренинг

 

2 х 6 месеци за студирање

(I, II циклус)

2 х 6 месеци за тренинг

2 х 5 дена (настава)

2 х 5 дена (обука)

 

2 х 5 дена (настава)

2 х 5 дена (обука)

3

CY LARNACA01

2014-2021

//////////////

Бизнис

(ФТУ)

///////////////////////////

2 х 5 дена

4

D EBERSWA01

2014-2020/21

Зимски: 30.06.

Летен: 31.12.

Туризам

(ФТУ)

5 х 5 месеци

(II циклус)

 

1 х 5 дена

5

HR RIJEKA01

2015-2020/21

Зимски: 10.06.

Летен: 10.11.

Туризам

Бизнис и администра-ција (ФТУ)

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

 

2 х 5 дена

6

HR ZADAR01

2014-2020/21

Зимски: 15.04.-15.05

Летен: 15.10.-15.11.

Туризам

(ФТУ)

2 х 10 месеци

(I, II циклус)

 

1 х 5 дена

 

7

HR SPLIT01

 

2014-2021

Зимски: 01.06.

Летен: 01.11.

Бизнис и  администра-ција

Економија

(ЕФ)

Туризам

(ФТУ)

ИКТ

(ФИКТ)

3 х 5 месеци

(I, II циклус)

 

 

1 х 5 дена (настава)

1 х 5 дена (обука)

 

8

I MILANO01

2014-2021

//////////////

Туризам и угостителство

ФТУ

/////////////////////////////

2 х 5 дена

9

I BERGAMO01

2015-2017

////////////

Јазици

(ФТУ)

////////////////////////////

2 х 5 дена

 

10

LT VILNIUS10

2014-2021

Зимски: 31.05.

Летен: 30.11.

Туризам и угостителство

ФТУ

1 х 5 месеци

(I циклус)

 

1 х 5 дена

11

PL TORUN01

2014-2021

Зимски: 01.06.

Летен: 01.11.

ФТУ

2 х 10 месеци

(I, II циклус)

 

2 х 5 дена

12

PL SZCZECI02

2014-2020

Зимски: 31.05.

Летен: 30.11.

Туризам и угостителство

Бизнис и менаџмент

(ФТУ)

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

 

1 х 5 дена

 

1 х 5 дена

13

PL WARSZAW17

2015-2021

Зимски: 30.07.

Летен: 15.11.

Бизнис и администра-ција

Правни науки

(ФТУ)

2 х 6 месеци

(II циклус)

 

2 х 5 дена

14

PL OPOLE01

2015-2021

Зимски: 15.06.

Летен: 15.12.

 

Економија

Финансии

Менаџмент

Просторна економија

Логистика

(ФТУ)

4 х 10 месеци

(I, II циклус)

(I циклус)

 

 

(I циклус)

2 х 5 дена

15

SI CELJE10

 

2015-2021

01.12.

ЕФ

ФТУ

ФБ

///////////////////////

3 х 5 дена

3 х 5 дена

3 х 5 дена

16

TR SAMSUN01

2014-2021

Зимски: 15.07.

Летен: 15.11.

Туризам и угостителство (ФТУ)

2 х 10 месеци

(I, II, III циклус)

за студирање

2 х 3 месеци за стажирање

1 х 5 дена

(настава)

1 х 5 дена (обука)

17

TR EDIRNE01

2016-2021

Зимски: 01.07.

Летен:30.12.

ЕФ

ФТУ

ФИКТ

Само I циклус:

8 х 5 месеци студирање

2 х 5 дена настава

 

2 х 5 дена обука

 

5. Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, преку ЦНИР во текот на 2016/2017 ги има организирано следните меѓународни симпозиуми и конференции:

 • XIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON SERVICE SECTOR INSCOSES 2016, OHRID 06-07 OCTOBER 2016

 

6. Во моментот, издавачката дејност на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид е организирана во согласност со Правилникот за издавачка дејност на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, донесен на 06.09.2010 г.  Издавачката дејност на Факултет за туризам и угостителство - Охрид е поставена врз заеднички и повисоки стандарди во издавањето учебници и други изданија, преку повисоки стандарди за рецензентите и рецензирањето, како и заедничка политика во одредувањето на цените и начинот на продажба на учебниците, со цел постигнување повисок квалитет во издавањето на учебниците и другите изданија. Издавачката дејност на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид се остварува врз основа на годишен издавачки план утврден по предлог на Комисијата за издавачка дејност на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид. Факултетот за туризам и угостителство – Охрид обезбедува наменски средства за реализација на издавачката дејност во согласност со планот за издавачка дејност.

 

ЦНИР при ФТУ – Охрид во текот на 2016/2017 г. ги издаде следните изданија:

Наслов на ракописот

Автор

Авторски

табак

Издание

(I-во II-во)

Категоризација

на издание

(учебник, скрипта, монографија и др.)

XIII International Scientific conference on Service Sector – INSCOSES 2016: Abstracts

ФТУ - Охрид

3.5

I

Монографија

Социологија на туризмот

Аслимоски, Пере

Герасимоски, Саше

15,4

III, до 20%

учебник

Безбедност во туризмот

Спасески, Јордан

Аслимоски, Пере

13,8

II, до 20%

учебник

Основи на статистичките методи

Речкоски, Васко

11

I

скрипта

Царински систем и политика

Билјан,

Јованка

18,55

I

учебник

Веројатност и анализа на ризик

Речкоски, Никола

Речкоски, Васко

18,75

I

учебник

 

 

Раководител, Проф. д-р Бранко Николовски