Резултати од Испит Менаџмент во услужен сектор проф. Лидија Симонческа