Резултати од писмениот комисиски испит во согласност со Одлука бр.08-8-3/2 и Одлука бр.08-8-4/2 од 30.01.2018 год