РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРОМОТИВНИ АКТИВНОСТИ