Резултати од I колоквиум по предметот Пензиско и социјално осигурување кај Проф. д-р. Јове Кекеновски