Рапоред за обавување на практикантска работа во учебната 2017/2018 г. за насоката МЕНАЏМЕНТ ВО УСЛУЖЕН СЕКТОР