РЕЗУЛТАТИ Од вториот колоквиум по предметот МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА