Прелиминарно известување за крајните оцени - Проф.д-р Лилјана Баткоска