Резултати од Испитот во Септремвриска сесија 2018 кај Проф.д-р Мирјана Секуловска