Резултати од првиот колоквиум ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ