РЕЗУЛТАТИ од комисиски одржаниот испит по предметот ТРАНСПОРТ И ОСИГУРУВАЊЕ ВО МЕЃУНАРОДНАТА ТРГОВИЈА