Резултати од првиот поправен колоквиум ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ