СООПШТЕНИЕ за систематски преглед - СТУДЕНТИ

Сите студенти запишани во прва година во учебната 2018/2019 година треба да извршат ЗАДОЛЖИТЕЛЕН систематски преглед во Општа болница – Охрид, Работилница за превенција на деца и младинци од 08.01 до 31.01.2018 година.
Студентите со себе треба да носат индекс и здравствена легитимација.
При запишување на парниот семестар секој студент треба да има печат во индексот за извршен систематски преглед.