Резултати од поправен колоквиум - Социологија на туризмот