Резултати од ПРВ ПОПРАВЕН и ВТОР колоквиум по предметот Познавање на стоката