Резултати сесија ЈАНУАРИ 2019 проф. Д-р Р.Речкоски