Резултати од испитот ПРИНЦИПИ НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК