Уписи на додипломски студии

Во градот на Словенскиот универзитет, нашиот Факултет постои повеќе од четири децении. Факултетот за туризам и угостителство Ви нуди извонредни услови за стекнување на адекватни знаења од областа на услужните дејности кои се во силен подем во светската економија. Мирната и пријатна крајезерска средина во која се лоцирани Факултетот и Студентскиот дом се прилика кој ретко кој друг факултет може да Ви ја овозможи. 

ЗОШТО ДА НЕ ИЗБЕРЕТЕ НАС:

 • целосна имплементација на Болоњската декларација
 • диплома со академски степен (Bachelor)
 • студирање по Европски кредит трансфер систем (ЕКТС)
 • меѓународна мобилност во наставниот процес
 • стипендии за најдобрите студенти
 • можност за студирање на рати

Доколку сме Вашиот избор, подготвени сме заедно да ја креираме Вашата професионална иднина.

Целосниот конкурс за упис на студенти на УКЛО можете да го погледнете ТУКА.

Дополнителниот конкурс за прв циклус студии за вториот уписен рок можете да го погледнете ТУКА.

Уписни рокови

Сите кандидати задолжително треба да пополнат електронска пријава пред започнувањето на уписните рокови. Електронското пријавување се врши на: http://upisi.uklo.edu.mk/.

Доколку имате проблеми со пополнувањето на електронската пријава можете да го погледнете УПАТСТВОТО.

Активност Прв уписен рок Втор уписен рок Трет уписен рок Четврт уписен рок
Пријавување на кандидатите 15.08, 16.08 и 17.08.2017 01.09 и 04.09.2017 14.09.2017 25.09.2017
Објавување прелиминарна ранг листа 21.08.2017 05.09.2017 15.09.2017 26.09.2017
Објавување на решение за прием на кандидатите 23.08.2017 07.09.2017 19.09.2017 28.09.2017
Запишување на кандидатите 24.08 и 25.08.2017 12.09 и 13.09.2017 20.09.2017 29.09.2017

Студиски насоки и квоти

Студиските насоки за прв циклус на студии можете детално да ги погледнете ТУКА.

Напомена: Повторно Безбедност и финансиска контрола (заедничка студиска програма со Факултетот за безбедност) на ФТУ!

Насока државна квота партиципација (еур) приватна квота кофинансирање (еур) Вонредни кофинансирање (еур) за вонредни

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - ЧЕТИРИГОДИШНИ

 

 

 

 

 

 

Туризам  

40

200

25

400

30

400

Осигурување 

35

200

25

400

10

400

Царина и шпедиција 

30

200

15

400

10

400

Менаџмент во услужен сектор 

30

200

15

400

10

400

Хотелско - ресторански менаџмент

20

200

10

400

10

400

Гастрономија

20

200

5

400

5

400

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - тригодишни

 

 

 

 

 

 

ПОВТОРНО Безбедност и финансиска контрола (заедничка студиска програма со Факултетот за безбедност)

20

200

10

400

10

400

СТУДИСКА ПРОГРАМА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК

30

200

10

400

10

400

Туризам

10

200

5

400

5

400

Царина и шпедиција

10

200

5

400

5

400

 

Документи за пријавување и запишување

При пријавувањето за запишување на единиците на Универзитетот, кандидатите ги поднесуваат следниве документи: 

 1. Пријава за запишување
 2. Оригинални свидетелства од сите класови
 3. Оригинално свидетелство за завршено средно образование
 4. Документ-диплома за положена државна матура или за положена училишна матура или за положен завршен испит
 5. Извод од матичната книга на родените
 6. Доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
 7. Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги поднесуваат освен горните и документите назначени во глава III, точка 3
 8. Кандидатите кои конкурираат за запишување со завршено сродно високо или вишо образование поднесуваат и соодветно уверение или диплома, а кандидатите во категоријата за паралелно студирање поднесувааат и соодветно уверение за статус на студент на сроден факултет, студиска група или насока
 9. Кандидатите кои конкурираат како странски државјани ги поднесуваат освен горните и документите назначени во глава V, точка 3 и 4
 10. Потврда за уплатени 300 денари на жиро сметка на факултетот – високата школа за манипулативни трошоци 

 
Напомена: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите пред пријавувањето, да направат преписи од документите за своите потреби. 
 
При запишувањето во прва година на прв циклус судии, примените кандидати поднесуваат: 

       1. Индекс и студентска легитимација

       2. Tри фотографии (2 – 3,5х4,5см. и 1 - 2х3см.)

       3. Пријавни листови

       4. Потврда за уплатени средства за партиципација или за кофинансирање на жиро сметката на соодветната единица на Универзитетот.

 • државна квота 6150 денари
 • кофинансирање 12300 денари
 • кандидати од самохран родител 3075 денари

       5. Уплата на рата за учебници

 • Туризам 3200 денари
 • ГИД 4000
 • Хотелско ресторанска 4000
 • Осигурување 3200
 • Царина и шпедиција 4000
 • МУС 3200
 • БФК 4000

       6. Потврда за уплатени 200 денари наменски средства за културно-уметнички потреби на студентите

       7. Потврда за уплатени 300 денари за студентски гласила и за други потреби на студентите во наставно-образовниот процес,

       8. Потврда за уплатени 1000 денари за функционирање и развој на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола,

       9. Потврда за уплатени 85 денари за обрасци

      10. Потврда за уплатени 600 денари за книжен фонд и тетратки

      11. Потврда за уплатени 50 дерари за административни такси

      12. Потврда за уплатени 200 денари за студентска организација на ФТУ