Деканатска управа

Декан

Проф. д-р Цветко Андреески

Продекан за финансии

Проф. д-р Снежана Дичевска

Продекан за настава

Проф. д-р Александар Трајков

Раководител на наставно научна организациона единица - Туризам

Проф. д-р Иванка Нестороска

Раководител на наставно научни организациони единици - Царина и Шпедиција, Менаџмент во услужен сектор и Безбедност и финансиска контрола

Проф. д-р Вера Караџова

Раководител на наставно научни организациони единици - Хотелско ресторански менаџмент и Гастрономија

Проф. д-р Симона Мартиноска

Раководител на наставно научна организациона единица - Осигурување

Проф. д-р Лилјана Баткоска

Раководител на трет циклус студии - Туризам

Проф. д-р Науме Мариноски

Раководител на Центар за научно-истражувачка работа

Проф. д-р Бранко Николовски