Административен кадар

Службено лице задолжено за посредување на информации кај имателот на информации
м-р Милка Ќосевска

Служба за студентски прашања

м-р Соња Илоска

sonja.iloska@uklo.edu.mk

м-р Анета Гаврилоска

aneta.gavriloska@uklo.edu.mk

м-р Слаѓана Топузоска

Секретар

Марјан Кузмановски

Сметководител

Мери Ристеска

IT служба

Бојан Секуловски

Сектор за јавни набавки

д-р Маја Ѓеорѓиоска

м-р Елена Ќосеска

javninabavki@ftu.uklo.edu.mk

Библиотека

м-р Климент Арнаудов

Огнен Спасески

Скриптара

Сашка Тасеска