ПУБЛИКАЦИИ

ЦНИР – ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ

Зборници (Конференции)

Научни списанија

Периодични извештаи

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСT

Со Правилникот се утврдуваат единствените основи за организирање на издавачка дејност на Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола, а посебно:

 • Условите и начинот на издавање на учебници и други изданија;
 • Категоризацијата, обемот и тиражот на учебниците и другите изданија;
 • Постапката за издавање – планирање на издавачката дејност, поднесување на барањето на авторот/авторите, рецензирање и одлучување за издавањето на учебници и други изданија;
 • Обезбедување на средствата за издавачка дејност;
 • Авторските хонорари и други надоместоци на авторите;
 • Цените и продажбата на учебниците и на другите изданија.

Основната цел на Правилникот е воспоставување заеднички и повисоки стандарди и постигнување повисок квалитет во издавањето учебници и други изданија во УКЛО.

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ ПРИ ФТУ ОХРИД

Комисијата за издавачка дејност на ФТУ:

 • ја организира издавачката дејност и предлага мерки за нејзино унапредување;
 • изготвува Предлог-план и Програма за издавачка дејност за секоја академска година која е во состав на Годишната програма за работа на единицата;
 • го реализира планот на издавачката и дистрибутивната дејност и предлага мерки за нивно подобрување;
 • ги предлага до органот на Единицата надлежен за издавачката дејност продажните цени и се грижи за реализација на продажбата на изданијата согласно Одлуката за највисок износ на продажната цена на учебници, монографии, скрипти и практикуми;
 • го информира органот на Единицата надлежен за издавачката дејност за реализација на Планот за издавачка дејност;
 • утврдува предлог за издавање учебници и учебни помагала;
  врши и други работи од нејзината дејност.
 1. Речкоски Ристо, Осигурување и осигурително право,  ЦНИР – ФТУ Охрид, 2020
 2. XIV International Scientific conference on Service Sector – INSCOSES 2018: Abstracts, ФТУ – Охрид, 2018
 3. Речкоски Никола, Речкоски Васко, Веројатност и анализа на ризик, ЦНИР, ФТУ – Охрид, 2017
 4. Речкоски Васко, Основи на статистичките методи, ЦНИР, ФТУ – Охрид, 2017
 5. Локоска Ленче, Методи за испитување на квалитет на храна и пијалоци (во подготовка), ФТУ – Охрид, 2016
 6. Милошевиќ Братислав, Обработка и ликвидација на штета, ЦНИР – ФТУ, Охрид 2016
 7. XIII International Scientific conference on Service Sector – INSCOSES 2016: Abstracts, ФТУ – Охрид, 2016
 8. Трајков Александар, Трговска логистика (авторизирани предавања), ФТУ – Охрид. 2015
 9. 45 годишен јубилеј на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, Факултет за туризам и угостителство – Охрид, 2015
 10. Нестороска  И. Иванка, Меѓународен патнички консалтинг, ФТУ-Охрид, 2014
 11. Секуловска Мирјана, Информатика: теорија и практика, ЦНИР-ФТУ Охрид , 2014
 12. Петровска Ирина, Англиски јазик во услужен сектор =English in Service Sector, ЦНИР-ФТУ Охрид, 2014
 13. Стрезовска Јаготка, Deutsch im Tourismus, ЦНИР-ФТУ Охрид, 2014
 14. Цуцулески Васко, Техники на послужување, ФТУ-Охрид, 2014
 15. Нестороска  И. Иванка, Меѓународен патнички промет, ЦНИР Охрид. 2013
 16. Цицковска Елена и др., Рамковен курикулум за германски јазик на нефилолошки факултети на универзитетите во Република Македонија, ФТУ – Охрид и Гете-Институт, Охрид, 2013
 17. Стрезовска Јаготка, Бизнис германски = Business Deutsch, ФТУ – Охрид, 2013
 18. Симонческа Лидија, Менаџмент, Центар за истражување на туризмот, ФТУ – Охрид, 2013
 19. XII International scientific conference on service sector (Book of abstract), 2013, Ohrid, ФТУ- Охрид, 2013
 20. Гогоски Ристо, Економија, микроекономија – макроекономија, учебник, прво издание, ФТУ Охрид, 2012
 21. Гогоски Ристо, Економика на платни системи, ФТУ – Охрид, 2012
 22. Речкоски Ристо, Принципи на јавна администрација, ФТУ – Охрид, 2012
 23. Петровска Ирина, Деловен англиски јазик = Business English, ФТУ – Охрид, 2012
 24. Смиљковски Ивица, Транспорт и осигурување во меѓународната трговија, ЦНИР, ФТУ – Охрид 2012
 25. Косаркоска Деса, Сметководство – Основи, примена и вовед во управувачко сметководство, ЦНИР, ФТУ – Охрид 2012
 26. Караџова Вера, Принципи на управување со ризик, ЦНИР при ФТУ Охрид, 2012
 27. Речкоски Никола, Речкоски Васко, Функции од повеќе променливи и редови, ФТУ-Охрид, 2012
 28. Мариноски Науме, Туристичка географија, ФТУ – Охрид, 2012
 29. Речкоска П. Гордана, Пекарство и слаткарство, ЦНИР, ФТУ 2012
 30. Речкоска П. Гордана, Методи за испитување на квалитет на храна и пијалаци, ЦНИР, ФТУ 2012
 31. Крстаноски Миладин, Царинска управна постапка со царинска деликтна постапка, ЦНИР, ФТУ 2012
 32. Крстаноски Миладин, Основи на правото, ФТУ – Охрид, 2011
 33. Петровска Ирина, Business English, ЦНИР, 2011
 34. Речкоски Никола, Речковски Васко, Анализа на ризикот во осигурувањето, ФТУ – Охрид, 2011
 35. Смиљковски Ивица, Неживотно осигурување, ЦНИР, ФТУ 2011
 36. Спасески Јордан, Аслимоски Пере, Безбедност во туризмот, ФТУ – Охрид, 2011
 37. Латиновски Трајче, Управување-менаџирање со осигурителни операции во неживотното осигурување, ФТУ – Охрид, 2011
 38. Андреески Цветко, Основи на информатика, ЦНИР, Охрид, 2011
 39. Симонческа Лидија, Промотивни активности во туризмот, ЦНИР, ФТОН Охрид, 2011
 40. Мариноски Науме, Основи на туристичка теорија и практика, ФТУ – Охрид, 2011
 41. 40 години Факултет за угостителство и туризам : традицијата продолжува 1970-2010, ЦНИР, ФТУ 2010
 42. Цуцулески Васко, Практично готварство, ФТУ – Охрид, 2010
 43. Цуцулески Васко, Техники на послужување, ФТУ – Охрид, 2010
 44. Тунтев Зоран, Димоска Татјана, Одржлив развој на туризмот, ФТУ – Охрид, 2010
 45. Крстаноски Миладин, Основи на правото со туристичко право, ФТОН, 2010
 46. Бошале Никола, Туризмот е наше гостољубие и човекољубие : (социолошки аспекти на туризмот), ЦНИР, ФТУ 2010
 47. Миладиноски Софронија, Маркетинг во јавен сектор, ФТУ – Охрид, 2010
 48. Аврамоски Митре, Хотелиерство: организација и техники на работење, ФТУ – Охрид, 2010
 49. Симонческа Лидија, Деловно планирање -со примена во туристичката индустрија, ЦНИР, ФТУ-Охрид, 2010
 50. Главинчева Милена, Збирка на латински поговорки и изреки = Dicta et sententiae latinitatis, ЦНИР при ФТОН, 2010
 51. Петровска И. Ирина, Англиски за туризам и угостителство = English for tourism and hospitality, ЦНИР ФТУ -Охрид, 2009
 52. Речкоски Никола, Андреевски Цветко, Речкоски Васко, Анализа на ризикот во осигурувањето, ЦНИР, ФТУ-Охрид, 2009
 53. Арсовски Драгољуб, Неновски Томе, Смиљковски Ивица, Јавни финансии, ФТУ – Охрид 2009
 54. Биљаноска Јованка, Меѓународна трговија : теорија, политика, практика, ФТУ-Охрид, 2009
 55. Коруновски Сашо, Коцевски Јордан, Храна и култура, ФТУ – Охрид, 2009
 56. Цуцулески Васко, Интернационална гастрологија, ФТУ-Охрид, 2009
 57. Василеска Ангела, Диететика, ЦНИР, ФТУ-Охрид, 2009
 58. Речкоска Гордана, Василеска Ангела, Нутрицизам, ФТУ – Охрид, 2009
 59. Стојаноски Јован, Ќосевски Јордан, Канали на продажба, ЦНИР при ФТУ-Охрид, 2009
 60. Аслимоски Пере, Герасимоски Сашо,Социологија на туризмот, ФТУ – Охрид, 2009
 61. Крстаноски Миладин, Царинска управна постапка, ФТУ- Охрид, 2009
 62. X International conference “The influence of global economic recesion on tourism”, Охрид, 2009
 63. Стрезовска Јаготка, Geschäftskommunikation Deutsch : Tourismus, Gastgewerbe, Hotellerie, Gastronomie, ФТУ – Охрид, 2008
 64. Стрезовска Јаготка, Geschäftskommunikation im Versicherungswesen : Deutsch für die Wirtschaft, ФТУ – Охрид, 2008
 65. Петровска Ирина, Збирка вежби по англиски јазик, ЦНИР при ФТУ, Охрид, 2008
 66. Мариноски Науме, Туристички агенции, ФТУ – Охрид, 2008
 67. Мариноски Науме, Основи на туристичката теорија и практика, ФТУ – Охрид, 2008
 68. Коруновски Сашо, Културно наследство, ФТОН – Охрид, 2008
 69. Косаркоска Деса, Менаџмент Контрола – контролинг со анализа на работење во хотели, ФТУ- Охрид, 2008
 70. Косаркоска Деса, Менаџмент контрола – контролинг : со анализа на ризик и финансиски перформанси во осигурителни компании, ФТУ – Охрид, 2008
 71. Косаркоска Деса, Контен план, ФТУ – Охрид, 2008
 72. Косаркоска Деса, Сметководство, ФТУ – Охрид, 2008
 73. Косаркоска Деса, Контролинг, ФТУ – Охрид 2008
 74. Стојаноски Јован, Трајков Александар, Меѓународна шпедиција, ФТУ – Охрид, 2008
 75. Цуцулески Васко, Основи и вештини на готварство, ФТУ – Охрид 2008
 76. Цуцулески Васко, Национална гастрономија, ФТУ – Охрид 2008
 77. Милошевиќ,Братислав Животно и здравствено осигурување, ФТУ – Охрид, 2008
 78. Миладиноски Софронија, Смиљковски Ивица, Меѓународен транспорт и меѓународно осигурување, ФТУ – Охрид, 2008
 79. Крстаноски Миладин, Право на договорите во меѓународниот промет, ФТУ-Охрид, 2008
 80. Крстаноски Миладин, Смилевска Данијела, Применето царинско работење, ФТУ-Охрид, 2008
 81. Крстаноски Миладин, Смилевска Данијела, Царинско работење, ФТУ – Охрид 2008
 82. Аврамоски Митре, Економика и организација на туризмот, ЦНИР, ФТУ 2008
 83. Речкоска Гордана, Познавање на стоката-методи за испитување на стоката, ФТУ – Охрид, 2008
 84. Аслимоски Бранко, Комуникации во туризмот, ФТУ – Охрид, 2008
 85. Симонческа Лидија, Ракичевиќ Габриела, Специфичности на менаџментот во туризмот и угостителството, ФТУ – Охрид, 2008
 86. Симонческа Лидија, Основи на менаџмент, ЦНИР, ФТУ-Охрид ,2008
 87. Спасески Јордан, Аслимоски Пере, Герасимоски Сашо, Приватна безбедност, ЦНИР, ФТУ 2008
 88. Камбовски Владо, Крстаноски Миладин, Царинско казнено право, ФТУ – Охрид, 2007
 89. Крстаноски Миладин, Царинска управна постапка, ФТУ – Охрид, 2007
 90. Крстаноски Миладин, Царинско право, ФТУ – Охрид, 2007
 91. Крстаноски Миладин, Осигурително право, ФТОН, 2007
 92. Тунтев Зоран, Туристичка дестинација, ФТУ – Охрид, 2007
 93. Велкоски Стојан, Деловна статистика, ФТУ – Охрид, 2007
 94. Велкоски Стојан, Сообраќајот и туризмот, ФТУ – Охрид, 2007
 95. Симонческа Лидија, Основи на менаџмент, Институт за истражување на туризмот, ФТУ-Охрид, 2007
 96. Милошевиќ Братислав, Реосигурување, ЦНИР – ФТУ, Охрид 2007
 97. Миладиноски Софронија, Маркетинг, ФТУ – Охрид, 2007
 98. Тунтев Зоран, Хотелски лексикон, ФТУ – Охрид, 2007
 99. Стрезовска Јаготка, Geschäftskommunikation Deutsch in Tourismus und Hotellerie, ЦНИР-Охрид 2007
 100. Цицкоска Елена, Willkommen in Makedonien, ЦНИР-Охрид, 2007
 101. Баткоска Лилјана, Криминалистичка психологија, ЦНИР, ФТУ, Охрид, 2007
 102. Аслимоски Бранко, Претприемништво, ФТУ – Охрид, 2007
 103. Велкоски Стојан, Статистика на туризмот, ФТУ – Охрид, 2007
 104. Ракичевиќ Габриела, Менаџмент во туризам и угостителство, ЦНИР при ФТУ, 2007
 105. Симонческа Лидија, Процесот на менаџмент, ФТУ – Охрид, 2007
 106. Речкоска Гордана, Производен менамент-познавање на стоката, ФТУ – Охрид, 2007
 107. Толковен речник од областа на туризмот, ФТУ – Охрид, 2007
 108. Речкоска Гордана, Технолошки особини на стоката при транспорт, ФТУ – Охрид, 2006
 109. Петровска И. Ирина, Англиски во за хотели и ресторан 2 = English for hotel and Restaurant 2, Институт за истражување на туризмот, ФТУ – Охрид, 2006
 110. Петровска  И. Ирина, Англиски за хотел и ресторан 1 = English for hotel and restaurant 1, Институт за истражување на туризмот, ФТУ – Охрид, 2006
 111. Мартиноска Симона, Ресторански менаџмент, ЦНИР, ФТУ – Охрид, 2006
 112. Караџова Вера, Управување со ризиците во осигурувањето, Центар за научно истражувачка работа при ФТУ – Охрид, 2006
 113. Милошевиќ  Братислав , Вовед во осигурувањето, ФТУ – Охрид, 2006
 114. Милошевиќ Братислав, Осигурување на имот и лица, ЦНИР, ФТУ Охрид, 2006
 115. Миладиноски Софронија, Миладиноски Сретен, Маркетинг во туризмот, ФТОН, 2006
 116. Крстаноски Миладин, Осигурително право : (збирка на прописи), ФТОН, 2006
 117. Атанасовски Живко, Биљаноска Јованка, Царински систем и политика, ФТОН, 2006
 118. Биљаноска Јованка, Вера Караџова, Применета економија, ФТУ – Охрид, 2006
 119. Аврамоски Митре, Економика на туризмот и угостителството, ЦНИР, ФТОН Охрид -2006
 120. Тунтев Зоран, Животна средина и туризмот, ФТУ – Охрид, 2006
 121. Нестороска И. Иванка, Меѓународен туризам, ФТУ – Охрид, 2006
 122. Алсимоски Бранко, Организациско учење и менаџмент на знаење во туристичките организаци , ФТУ – Охрид, 2006
 123. Стрезовска Јаготка, Deutsch Hotel , Институт за истражување на туризмот, ФТУ – Охрид, 2006
 124. Гогоски Ристо, Основи на економија – микроекономија, макроекономија, учебник, трето дополнето и изменето издание, ФТУ Охрид, 2006
 125. Гогоски Ристо, Меѓународна економија, ФТУ – Охрид, 2006
 126. Гогоски Ристо, Основи на економија, ФТУ – Охрид, 2006
 127. Гогоски Ристо, Платни системи, ФТУ – Охрид, 2006
 128. Баткоска Лилјана, Психологија во туризмот и угостителството , ФТУ – Охрид, 2006
 129. Баткоска Лилјана, Бизнис психологија, ЦНИР, ФТУ Охрид, 2006
 130. Главинчева Милена, Француско-македонски деловен речник : (право, економија, осигурување, царина, шпедиција) = Dictionaire d’affaires françias-macédonien : (droit, économie, assurence, douane, expédition), ФТОН, Институт за истражување на туризмот, 2006
 131. Димзова Вера, Русский язык : пособие для студентов Туристического факулЬтета. 1, Институт за истражување на туризмот, ФТУ – Охрид, 2006
 132. Аслимоски Пере, Социологија, Институт за истражување на туризмот, ФТУ – Охрид, 2006
 133. Андреески Цветко, Основи на актуарска математика, ЦНИР, ФТУ 2006
 134. Ацковски Никола, Ацковска Марија, Политика за развој на туризмот, ФТУ – Охрид, 2005
 135. Дојчиновски Трајан, Осигурување на земјоделството (авторизирани предавања), ФТУ – Охрид, 2005
 136. Нестороска И. Иванка, Анимации во туризмот, ФТУ -Охрид ,2005
 137. Велкоски Стојан, Економика на сообраќајот, ФТУ – Охрид, 2005
 138. Велкоски Стојан, Статистика на туризмот, ФТОН, 2005
 139. Велкоски Стојан, Статистички методи, ФТОН, 2005
 140. Гогоски Ристо, Основи на економија , ЦНИР, ФТУ 2005
 141. Аврамоски Митре, Хотелско работење, ФТУ Охрид, 2005
 142. Аврамоски Митре, Економика на претпријатијата, ЦНИР, ФТУ 2005
 143. Аврамоски Митре, Хотелиерство: организација и техники на работење, ЦНИР, ФТУ, 2005
 144. Аслимоски Бранко, Менаџмент на квалитетот во туризмот и угостителството, ЦНИР, ФТУ 2005
 145. Аслимоски Бранко, Комуникации во туризмот, ЦНИР, ФТУ 2005
 146. Симонческа Лидија, Промотивни активности, ЦНИР, ФТУ – Охрид 2005
 147. Спасески Јордан, Аслимоски Пере, Безбедност во туризмот, ЦНИР, ФТУ – Охрид, 2005
 148. Речковска П. Гордана, Познавање на стоката со основи на технологијата и наука за исхрана, Институт за истражување на туризмот, ФТУ-Охрид, 2005
 149. Биљаноска Јованка, Надворешна трговија : теорија, политика, практика, ФТОН, 2005
 150. Крстаноски Миладина, Речкоски Ристе, Основи на правото, ФТОН Охрид, 2005
 151. Крстаноски Миладин, Криминалитет и детекција, ФТУ-Охрид, 2005
 152. Крстаноски Миладин, Право на договорите во меѓународниот промет, ФТУ-Охрид, 2005
 153. Крстаноски Миладин, Туристичко право, ФТУ Охрид, 2005
 154. Мариноски Науме, Основи на туристичката теорија и практика, ЦНИР при ФТУ          Охрид, 2005
 155. Миладиноски Софронија, Бошко Јаќовски, Маркетинг и управување со маркетинг, ЦНИР, ФТУ, 2005
 156. VIII Меѓународна конференција, УКЛО, ФТУ Охрид, „Современи трендови во туристичката индустрија“, 2005 година, Охрид
 157. Секуловска Мирјана, Информатика – теорија и практика, ФТУ – Охрид, 2004
 158. Секуловска Мирјана, Менаџмент информациони системи, ФТУ – Охрид, 2004
 159. Косаркоска Б. Деса, Менаџмент контрола – контролинг : со анализа на работење во хотелски претпријатија, ФТУ – Охрид, 2004
 160. Речкоски Ристе, Приватизација на јавниот сектор како основа за реформа на јавната администрација во Република Македонија, ФТУ – Охрид, 2004
 161. Речкоска Гордана, Царинско познавање на стоката, ЦНИР, ФТУ – Охрид 2004
 162. Цуцулески Васко, Техники на послужување и готварство, ЦНИР, ФТУ – Охрид 2004
 163. Гогоски Ристо, Основи на економија, учебник, прво издание, ФТУ Охрид, 2004
 164. Симонческа Лидија, Деловно планирање: со примена во осигурителните компании, ЦНИР, ФТУ 2004
 165. Миладиноски Софронија, Меѓународен маркетинг, ЦНИР – ФТУ, Охрид 2004
 166. Баткоска Лилјана, Бизнис комуникации,ЦНИР, ФТУ, Охрид 2004
 167. Арсовски Драгољуб, Ризици во банкарското работење, ЦНИР при ФТУ, 2004
 168. Цицковска Елена, Добредојдовте во Македонија : работна збирка за германски како странски јазик во туризмот = Willkommen in Makedonien : Arbeitssammlung für Deutsch als Fremdsprache im Tourismus, ЦНИР ФТУ-Охрид, 2004
 169. Петровска Ирина, International Business English, ЦНИР, ФТУ Охрид, 2004
 170. Петровска Ирина, English for Tourism and Hospitality 2, ФТУ – Охрид, 2004
 171. Ракичевиќ Габриела, Менаџмент на човечки ресурси во туризам и угостителство, ЦНИР, ФТУ-Охрид, 2004
 172. Тоновски Ѓорѓи, Социологија, Институт за истражување на туризмот, ФТУ-Охрид, 2004
 173. Целакоски Наум, Старите печати и преданијата за Свети Наум Охридски, Институт за истражување на туризмот при ФТУ, 2004
 174. Речкоска П. Гордана, Познавање на стокат, Институт за истражување на туризмот, ФТУ-Охрид, 2003
 175. Велкоски Стојан, Статистика, ФТОН, 2003
 176. Гогоски Ристо, Стратегија во меѓународните економски односи, ЦНИР, ФТУ 2003
 177. Гогоски Ристо, Платен промет, ЦНИР- ФТУ, 2003
 178. Алаѓозовски Јован, Елена Цицкоска, Деловна кореспонденција на германски јазик : стопанство – туризам, ЦНИР-Охрид, 2003
 179. Биљаноска Јованка, Царински систем и царинско работење, ЦНИР, ФТУ – Охрид, 2003
 180. Целакоски Наум, Летописот на манастирот Свети Наум : нови прилози : [научноистражувачки проект], Факултет за туризам и угостителство, Институт за истражување на туризмот, 2003
 181. Книга на трудови за VII меѓународен симпозиум: Туризам и осигурувањето во современите општествено економски услови, book of papers for the VII-th international symposium [CD-ROM], Институт за истражување на туризмот, Факултет за туризам и угостителство, 2003
 182. Зборник на трудови, ФТУ Охрид, 2003 година
 183. Аврамоски Митре, Економика на туризмот и угостителството, Институт за истражување на туризмот, ФТУ Охрид -2002
 184. Мојсоски Васил, Караџова Вера, Применета економија, ФТУ – Охрид, 2002
 185. Спасески Јордан, Аслимоски Пере, Безбедност, одбрана, мир, Институт за истражување на туризмот – Факултет за туризам и угостителство, 2001
 186. Алаѓозовски Јован , Цицковска Елена, Германски јазик II,  ФТУ – Охрид, 2001
 187. Ракичевиќ Габриела, Менаџмент во туризам и угостителство, ЦНИР, ФТУ-Охрид, 2001
 188. Бунташески Бранко, Анимацијата во туристичката понуда, Институт за истражување на туризмот, ФТУ-Охрид, 2001
 189. 3-та Меѓународна конференција, Мултипликативни ефекти на развојот на туризмот,Охрид, Опатија, Братислава, ФТУ – Охрид, 2001
 190. Зборник на трудови, ФТУ Охрид, 2001-2002 година
 191. Гогоски Ристо, Надворешно-трговско и девизно работење, Институт за истражување на туризмот при ФТУ, 2000
 192. Аврамоски Митре, Економика и организација на туризмот, ФТУ-Охрид , 2000
 193. Мариноски Науме, Туристички агенции, ЦНИР, ФТУ – Охрид, 2000
 194. Аслимоски Пере, Општествена заштита на културното наследство, Институт за истражување на туризмот при Факултетот за туризам и угостителство, 2000
 195. Тоновски Ѓорѓи, Социологија, Институт за истражување на туризмот, ФТУ-Охрид, 2000
 196. Зборник на трудови, ФТУ Охрид, 2000 година
 197. Гогоски Ристо, Меѓународно финансиско работење, рецензирана стручна монографија, Институт за истражување на туризмот на ФТУ Охрид, 1999
 198. Петровска И. Ирина, English for tourism & hospitality, Институт за истражување на туризмот, ФТУ-Охрид, 1999
 199. Димзова Вера, Русский язык : пособие для студентов Туристического факул’тета. 2, Институт за истражување на туризмот, ФТУ-Охрид, 1999
 200. Димзова Вера, Русский язык : пособие для студентов Туристического факул’тета. 1, Институт за истражување на туризмот, ФТУ-Охрид, 1999
 201. Косаркоска Деса, Управувачка контрола : контролинг, Институт за истражување на туризмот, ФТУ-Охрид, 1999
 202. Речкоска П. Гордана, Познавање на стоката со основи на технологијата и наука за исхрана, Институт за истражување на туризмот, ФТУ-Охрид, 1999
 203. Речкоска П. Гордана, Производен менаџмент – познавање на стоката, Институт за истражување на туризмот, ФТУ-Охрид, 1999
 204. Целакоски Наум, Коруновски Сашо, Културно наследство I, Институт за туризам и угостителство : Факултет за туризам и угостителство-Охрид, 1999
 205. Тоновски Ѓорѓи, Светот на комуникацијата : (општествени аспекти), Институт за истражување на туризмот, ФТУ-Охрид, 1999
 206. Главинчева Милена, Le français sans frontières, ФТУ, Институт за истражување на туризмот, 1999
 207. Крелски Никола, Основи на правото со трговско право, Институт за истражување на туризмот, ФТУ-Охрид, 1999
 208. Вељковиќ Душан, Половина век економски развиток на Република Македонија, Институт за истражување на туризмот, 1999
 209. Зборник на трудови: Еколошки и социопсихолошки аспекти на туризмот (симпозиум со меѓународно учество), Факултет за туризам и угостителство, Институт за истражување на туризмот, 1999
 210. Цветкова Марија, Business Correspondence in Tourism, ФТУ -Охрид, 1998
 211. Будиноски Михајло, Вељковиќ Душан, Просторно планирање, Институт за истражување на туризмот, ФТУ-Охрид, 1998
 212. Спасески Јордан, Аслимоски Пере, Практикум по одбрана и заштита, ФТУ – Охрид, 1998
 213. Мариноски Науме, Туристичка географија на Република Македонија, Институт за истражување на туризмот, ФТУ – Охрид, 1998
 214. Спасески Јордан, Аслимоски Пере, Безбедност во туризмот, Институт за истражување на туризмот, ФТУ-Охрид, 1998
 215. Главинчева Милена, Technologie du service et de l’art culinaire, Институт за истражување на туризмот при Факултетот за туризам и угостителство, 1998
 216. Андреески Јосиф, Економија, ФТУ – Охрид, 1998
 217. Зборник на трудови, ФТУ Охрид, 1998 година
 218. Гогоски Ристо, Економика на меѓународниот платен промет, Институт за истражување на туризмот, ФТУ-Охрид, 1997
 219. Речкоска Гордана, Царинско познавање на стоката, Институт за истражување на туризмот, ФТУ – Охрид, 1997
 220. Целакоски Наум, Културата и туризмот : (обука за културата на однесувањето во туризмот и угостителството), Институт за истражување на туризмот, ФТУ-Охрид, 1997
 221. Бошале Никола, Темни облаци на туристичкото небо (Научно-истражувачки искуства), Институт за истражување на туризмот – Охрид, 1997
 222. Главинчева Милена, Le français sans frontières, Институт за истражување на туризмот при Факултетот за туризам и угостителство, 1997
 223. Главинчева Милена, Le français de la douane et de l’expédition, ФТУ – Охрид, 1997
 224. Цицковски Александар, Промотивни активности во угостителско – туристичките претпријатија, ФТУ – Охрид, 1997
 225. Бунташески Бранко, Психологија за цариници, Институт за истражување на туризмот, ФТУ-Охрид, 1997
 226. Андреески Јосиф, Политичка економија – пазарно стопанство, Институт за истражување на туризмот, ФТУ – Охрид, 1996
 227. Цицковски Александар, Организација и техника на ресторанско работење, ФТУ – Охрид, 1996
 228. Мариноски Науме, Македонска туристичка разгледница, Институт за истражување на туризмот при Факултетот за туризам и угостителство, 1996
 229. Кречова Иванка, Стрезовска Јаготка, Германски за вас : туризам, царина, шпедиција, ФТУ – Охрид, 1996
 230. Кречова Иванка, Стрезовска Јаготка, Учебник по германски јазик – германски за вас, Институт за туризам при Факултетот за туризам и угостителство, 1996
 231. Спасески Јордан, Аслимоски Пере, Безбедност и заштита : дополнителни содржини по предметот Одбрана и заштита за студентите од Факултетот за туризам и угостителство, ФТУ – Охрид, 1996
 232. Зборник на трудови: Културата и туристичката понуда, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Факултет за туризма и угостителство – Охрид, Охрид, 1996
 233. Зборник на трудови, ФТУ Охрид, 1996 година
 234. Гогоски Ристо, Меѓународен платен промет, рецинзирана скрипта, ФТУ Охрид, 1995
 235. Гогоски Ристо, Меѓународни економски односи, авторизирани предавања, ФТУ Охрид, 1995
 236. Велкоски Стојан, Решени задачи по статистика во туризмот и угостителството, ФТУ – Охрид, 1995
 237. Речкоска Гордана, Познавање на стоката – методи за испитување на прехранбените стоки, ЦНИР – ФТУ – Охрид, 1995
 238. Мојсоски Васил, Планирањето и деловната политика во претпријатеито, Институт за истражување на туризмот, ФТУ – Охрид, 1995
 239. Бунташевски Бранко, Психологија на туризмот и угостителството, Институт за истражување на туризмот, ФТУ – Охрид, 1995
 240. Зборник на трудови, ФТУ Охрид, 1995 година
 241. Зборник на трудови, ФТУ Охрид, 1993 година
 242. Алаѓозовски Јован, Учебник по германски јазик II = Lehrbuch Der Deutschen Sprache II, ФТУ – Охрид, 1992
 243. Зборник на трудови, ФТУ Охрид, 1991 година
 244. Зборник на трудови, ФТУ Охрид, 1990 година
 245. Зборник на трудови, ФТУ Охрид, 1988 година
 246. Кречова Иванка, Алаѓозовски Јован, Разговорник македонско-германски, Институт за туризам при Факултетот за туризам и угостителство, 1987
 247. Цицковски Александар, Промотивни активности во хотелиерството, угоститеството и туризмот, ФТУ – Охрид, 1987
 248. Зборник на трудови, ФТУ Охрид, 1986 година
 249. Мојсоски Васил, Планирањето и деловната политика во угостителско-туристичките ОЗТ, ФТУ – Охрид, 1984
 250. Вонпансионската потрошувачка во хотелиерството : (научен собир), Ф акултет за туризам и угостителство – Охрид, 1984
 251. Зборник на трудови, ФТУ Охрид, 1984 година
 252. Зборник на трудови, ФТУ Охрид, 1983 година
 253. Зборник на трудови, ФТУ Охрид, 1982 година
 254. Зборник на трудови, ФТУ Охрид, 1981 година
 255. Цицковски Александар, Организација и техника на хотелско работење, ФТУ – Охрид, 1980
 256. Шеќероски Т. Атанас, Стопанска математика (II свеска), Виша туристичко-угостителска школа – Охрид, Универзитетска печатница – Скопје, 1978
 257. Шеќероски Т. Атанас, Стопанска математика (I свеска), Виша туристичко-угостителска школа – Охрид, Универзитетска печатница – Скопје, 1977
 258. Цветкова Марија, English business correspondence for hotel and tourist services, Виша туристичко-угостителска школа – Охрид, 1973
 259. Бошале Никола, Социологија на туризмот, Виша туристичко-угостителска школа – Охрид, Универзитетска печатница – Скопје, 1971