Информации од јавен карактер

Видови услуги кои ги даваат имателите на информации (информации за физичката достапност за остварување на услугите и информации за е-услугите, податоците за законските основи, називот на услугите, документите и податоците потребни за остварување на секоја од услугите, механизмите за правна заштита и други релевантни податоци)

Службено лице задолжено за посредување на информации кај имателот на информации
м-р Милка Ќосевска

Листа на информации од јавен карактер:

 • Актите на органите на Факултетот (Наставно-научен совет, Деканатска управа, Декан, Наставнички совет на втор циклус студии, Совет на докторски студии, ННОЕ на Факултетот); (достапни во/на: Архивата на Факултетот)
 • Годишен извештај на Деканот; (достапни во/на: Архивата на Факултетот)
 • ВЕБ домените;
 • Ценовникот на услуги за студентите; (достапни во/на: Архивата на Факултетот, ВЕБ страната, Огласна табла)
 • Решенија за прием на студенти (конечна ранг-листа) по конкурси за запишување, во последните 3 години; (достапни во/на: Архивата на Факултетот, ВЕБ страната, огласна табла)
 • Извештаи за студенти (по разни основи: број на запишани, дипломирани студенти и сл. на прв циклус универзитетски студии, на втор циклус универзитетски студии, докторски студии и доктори на науки; (достапни во/на:Универзитетот, Изештаи за Завод за статистика)
 • Студиските и предметни програми (објавени во посебни публикации – водич за студенти); (достапни во/на: Служба за студентски прашања, ВЕБ страната)
 • Распоред на предавања, вежби, резултати од испити и сл.; (достапни во/на: Служба за студентски прашања, ВЕБ страната, огласна табла)
 • Регистар на наставно-научен кадар; (достапни во/на: Архивата на Факултетот, ВЕБ страната)
 • Регистар на соработнички звања; (достапни во/на: Архивата на Факултетот, ВЕБ страницата)
 • Научни и апликативни проекти; (достапни во/на: Архивата на Факултетот, ВЕБ страната)
 • Договори за меѓународна соработка; (достапни во/на: Архивата на Факултетот, ВЕБ страната)
 • Изданија на Факултетот; (достапни во/на: Библиотеката на Факултетот)
 • Повици за јавни набавки; (достапни во/на: Архивата на Факултетот, ВЕБ страната)
 • Годишен извештај за финансиско и материјално работење (достапни во/на: УЈП, Државен завод за ревизија, Централен регистар, Министерство за образование и наука)