ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ – ТУРИСТИЧКИ ПРИДРУЖНИК – РАКОВОДИТЕЛ НА ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА

Факултетот за туризам и угостителство – Охрид нуди можност за заинтересираните кандидати да се стекнат со Уверенија за ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ и ТУРИСТИЧКИ ПРИДРУЖНИК, како и Сертификат за РАКОВОДИТЕЛ НА ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА

ДОКУМЕНТИ И ИНСТРУКЦИИ

Пријавувањето на програмите за ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ, ТУРИСТИЧКИ ПРИДРУЖНИК и РАКОВОДИТЕЛ НА ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА може да се врши во секое време, односно нема уписни рокови. За пријавување се поднесуваат следните документи:
Пријава (се издава на ФТУ-Охрид)
Копија од лична карта
Извод од матичната книга на родените (оригинал)
Копија заверена на нотар од диплома за завршено образование (најмалку четиригодишно средно образование)
Доказ за уплатени средства (според програмата на запишување)

Постојат поволни услови за дипомираните студенти на ФТУ-Охрид на насоката Туризам во однос на средствата кои се уплаќаат, како и во однос на бројот на предвидените испити кои се полагаат.

По пријавувањето на соодветната програма кандидатот добива соодветен материјал за учење – Прирачник за туристички водич, Прирачник за туристички придружник, односно Прирачник за раководител на туристичка агенција.

Полагањето на предвидените испити се врши во секое време во договор со предвидените професори според програмата (не постојат ограничени рокови и сесии за полагањата).
Средствата за запишување и апсолвирање на програмите се уплаќаат во банка (со уплатница ПП-50) или на ФТУ-Охрид со платежна картичка.

– Назив и седиште на примач: Трезорска сметка – ФТУ Охрид
– Банка на примач: НБМ
– Трансакциона сметка: 100000000063095
– Сметка на буџетски корисник: 1600106181-788-15
– Приходна шифра и програма: 723019-42 Начин 2
– Цел на дознака: Програма за туристички водич / Програма за туристички придружник / Програма за раководител на туристичка агенција

ДЕТАЛИ ЗА ПРОГРАМИТЕ

– Средства кои се уплаќаат: 16.500,00 МКД

 

– Предвидени испити:

 1. Општествено уредување на РС Македонија
 2. Историја на РС Македонија
 3. Основи на туризмот
 4. Туристичка географија на РС Македонија
 5. Културно наследство на РС Македонија
 6. Комуникативно – пропагандна дејност
 7. Психологија во туризмот

 

– Доколку кандидатот претходно ја има апсолвирано програмата за ТУРИСТИЧКИ ПРИДРУЖНИК на ФТУ-Охрид (се приложува Уверение за туристички придружник издадена од ФТУ-Охрид) се уплаќаат 10.500,00 МКД и се полагаат 4 испити:

 1. Историја на РС Македонија
 2. Основи на туризмот
 3. Културно наследство на РС Македонија
 4. Психологија во туризмот

 

– Кандидатите кои се дипломирани студенти на насоката ТУРИЗАМ (се приложува копија од диплома од ФТУ-Охрид – насока Туризам, заверена на нотар) уплаќаат 5.500,00 МКД и полагаат 2 испити:

 1. Општествено уредување на РС Македонија
 2. Историја на РС Македонија

 

– Доколку кандидатот е дипломиран студент на насоката ТУРИЗАМ и претходно ја има апсолвирано програмата за ТУРИСТИЧКИ ПРИДРУЖНИК на ФТУ-Охрид  (се приложува копија од диплома од ФТУ-Охрид – насока Туризам, заверена на нотар, како и Уверение за туристички придружник издадена од ФТУ-Охрид) се уплаќаат 4.000,00 МКД и се полага 1 испит:

 1. Општествено уредување на РС Македонија

– Средства кои се уплаќаат: 13.000,00 МКД

 

– Предвидени испити:

 1. Општествено уредување на РС Македонија
 2. Комуникативно – пропагандна дејност
 3. Туристичка географија
 4. Царинско работење
 5. Меѓународни економски односи
 6. Култура на однесување
 7. Економика на сообраќај

 

– Доколку кандидатот претходно ја има апсолвирано програмата за ТУРИСТИЧКИ ВОЧИЧ на ФТУ-Охрид (се приложува Уверение за туристички водич издадена од ФТУ-Охрид) се уплаќаат 8.500,00 МКД и се полагаат 4 испити:

 1. Царинско работење
 2. Меѓународни економски односи
 3. Култура на однесување
 4. Економика на сообраќај

 

– Кандидатите кои се дипломирани студенти на насоката ТУРИЗАМ (се приложува копија од диплома од ФТУ-Охрид – насока Туризам, заверена на нотар) уплаќаат 5.500,00 МКД и полагаат 2 испити:

 1. Општествено уредување на РС Македонија
 2. Царинско работење

 

– Доколку кандидатот е дипломиран студент на насоката ТУРИЗАМ и претходно ја има апсолвирано програмата за ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ на ФТУ-Охрид  (се приложува копија од диплома од ФТУ-Охрид – насока Туризам, заверена на нотар, како и Уверение за туристички водич издадена од ФТУ-Охрид) се уплаќаат 4.000,00 МКД и се полага 1 испит:

 1. Царинско работење

– Средства кои се уплаќаат: 30.000,00 МКД

 

– Предвидени испити:

 1. Дефинирање, статус и поделба на туристичките агенции
 2. Менаџмент и менаџери во туристичките агенции
 3. Психолошки принципи на агенциското работење
 4. Маркетинг менаџмент во туристичките агенции
 5. Управување со културните туристички вредности
 6. Управување со природните туристички вредности
 7. Управување со промотивните активности
 8. Фискална политика во туризмот
 9. Истражување на туристичкиот пазар
 10. Формирање, пласман и реализација на туристички аранжмани
 11. Деловни односи во работењето на туристичките агенции

 

– Кандидатите кои се дипломирани студенти на насоката ТУРИЗАМ (се приложува копија од диплома од ФТУ-Охрид – насока Туризам, заверена на нотар) уплаќаат 2.500,00 МКД и НЕ ПОЛАГААТ ИСПИТИ.