Студиска програма: Менаџмент во услужен сектор

 • Откријте го својот потенцијал во услужниот сектор со нашата трансформативна студиска програма за менаџмент во услужен сектор, дизајнирана да ве опреми со вештини и експертиза за да се развивате во оваа динамична област

 • Истражувајте различни кариерни патеки во услужниот сектор, вклучувајќи кариери како што се менаџер, консултант, менаџер за процеси во доменот на услугите и аналитичар за квалитет на услуги. Нашата програма ве подготвува за широк спектар на возбудливи можности во услужниот сектор

 • Развивајте суштински вештини како комуникација, решавање проблеми, лидерство и стратешко размислување, кои се многу барани во услужниот сектор. Стекнете конкурентна предност и истакнете се како професионалец за управување со услуги

Академски назив:

 • Дипломиран на Менаџмент во услужен сектор
 • Bachelor in Service Management

Период:

 • 4 години
 • 240 ЕКТС

Раководител

Детална студиска програма

Семестар 1

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
МУС101 Социологија З 8
МУС102 Управно право З 7
МУС103 Економика на претпријатија З 8
МУС104 Странски јазик А1 З 7

Семестар 2

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
МУС201 Основи на менаџмент З 8
МУС202 Статистика З 7
МУС2ХХ Изборен предмет И 6
МУС2ХХ Изборен предмет И 6
  Практична работа З 3

Техники на послужување

Економија

Основи на правото

Хотелиерство

Безбедност во туризмот

Принципи на управување со ризик

Психологија во туризам и угостителство

Банкарско работење

Семестар 3

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
МУС301 Сметководство З 8
МУС302 Маркетинг З 8
МУС303 Странски јазик А2 З 8
МУС3XX Изборен предмет И 6

Бизнис операциони истражувања

Претприемништво

Вовед во осигурувањето

Принципи на јавната администрација

Канали на продажба

Осигурување во туризмот и угостителството

Деловно право

Социологија на туризмот

Бизнис математика

Неживотно осигурување

Ресторански менаџмент

Семестар 4

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
МУС401 Менаџмент на човечки ресурси во услужен сектор З 8
МУС402 Менаџмент на настани З 7
МУС4ХХ Изборен предмет И 6
МУС4ХХ Изборен предмет И 6
  Практична работа З 3

Комуникации во туризмот

Национална кујна

Туристичка дестинација

Нутрицизам

Фискален систем

Бизнис психологија

Политика на развој во туризмот

Семестар 5

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
МУС501 Логистички системи З 7
МУС502 Културно наследство З 7
МУС503 Странски јазик Б З 7
МУС5ХХ Изборен предмет И 6
  Практична работа З 3

Меѓународна шпедиција

Економетрија

Организациско учење

Деловно комуницирање

Основи на готварство

Храна и култура

Договори во меѓународниот промет

Маркетинг истражување

Осигурителни операции

Трговско право

Управувачко сметководство

Организирање на конгреси и средби

Криминалитет и детекција

Деловно планирање

Стратегиски  менаџмент

Економика на Европски интеграции

Инвестиционен менаџмент

Енологија

Царински систем и политика

Реосигурување

Корпоративно финансиско управување

Семестар 6

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
МУС601 Промотивни активности З 6
МУС6ХХ Изборен предмет И 6
МУС6ХХ Изборен предмет И 6
МУС6ХХ Изборен предмет И 6
МУС6ХХ Изборен предмет И 6

Анализа на ризик во осигурувањето

Бар и барско работење

Менаџмент информациски системи

Осигурување во земјоделството

Анимации во туризмот

Меѓународен менаџмент

Хартии од вредност со фиксен принос

Производен менаџмент – познавање на стоката

Контролинг

Транспорт и осигурување во меѓународна трговија

Меѓународна трговија

Менаџмент на производство на храна во угостителството

Контрола и ревизија

Животно и здравствено осигурување

Компаративен јавен менаџмент

Семестар 7

модул: Промотивен менаџмент

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
МУС701 Пропаганда во услужен сектор З 8
МУС702 Современи технологии и медиуми на промоција З 8
МУС703 Стратегии на интегрирано пазарно комуницирање З 7
МУС704 Агенциско работење З 7

Семестар 8

модул: Промотивен менаџмент

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
МУС801 Техники на мерење на ефикасноста на пропагандата З 6
МУС802 Финансирање на промотивните активности З 6
МУС8ХХ Изборен предмет И 6
МУС8ХХ Изборен предмет И 6
МУС803 Дипломска работа З 6

Применето шпедитерско работење

Менаџмент на знаење

Облигационо право

Обработка и ликвидација на штета

Социјална патологија

Заштита на културното наследство

Меѓународни институции, организации и програми во културата

Англиски јазик 4

Германски јазик 4

Француски јазик 4

Семестар 7

модул: Логистички менаџмент

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
МУС701 Царинско работење и логистички менаџмент З 8
МУС702 Трговска логистика З 8
МУС703 Контрола на процесите и унапредување З 7
МУС704 Анализа на продуктивност З 7

Семестар 8

модул: Логистички менаџмент

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
МУС801 Меѓународен бизнис З 6
МУС802 Управување со синџирот на снабдување З 6
МУС8ХХ Изборен предмет И 6
МУС8ХХ Изборен предмет И 6
МУС803 Дипломска работа З 6

Применето шпедитерско работење

Менаџмент на знаење

Облигационо право

Обработка и ликвидација на штета

Социјална патологија

Заштита на културното наследство

Меѓународни институции, организации и програми во културата

Англиски јазик 4

Германски јазик 4

Француски јазик 4

Семестар 7

модул: Менаџмент во културата

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
МУС701 Економија на културата З 8
МУС702 Менаџмент со природни ресурси З 8
МУС703 Култура на традиционалната исхрана З 7
МУС704 Односи со јавноста З 7

Семестар 8

модул: Менаџмент во културата

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
МУС801 Менаџмент со културни ресурси З 6
МУС802 Култура и одржлив развој З 6
МУС8ХХ Изборен предмет И 6
МУС8ХХ Изборен предмет И 6
МУС803 Дипломска работа З 6

Применето шпедитерско работење

Менаџмент на знаење

Облигационо право

Обработка и ликвидација на штета

Социјална патологија

Заштита на културното наследство

Меѓународни институции, организации и програми во културата

Англиски јазик 4

Германски јазик 4

Француски јазик 4

Семестар 7

модул: Менаџмент во финансиско работење

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
МУС701 Финансиска математика З 8
МУС702 Анализа на финансиски извештаи З 8
МУС703 Финансиски пазари и институции З 7
МУС704 Платни системи З 7

Семестар 8

модул: Менаџмент во финансиско работење

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
МУС801 Ризици во финансиското работење З 6
МУС802 Финансиски менаџмент З 6
МУС8ХХ Изборен предмет И 6
МУС8ХХ Изборен предмет И 6
МУС803 Дипломска работа З 6

Применето шпедитерско работење

Менаџмент на знаење

Облигационо право

Обработка и ликвидација на штета

Социјална патологија

Заштита на културното наследство

Меѓународни институции, организации и програми во културата

Англиски јазик 4

Германски јазик 4

Француски јазик 4

Можности за кариера

Со нашите дипломи во областите промотивен менаџмент, логистички менаџмент, менаџмент во културата и менаџмент во финансиско работење ќе отворите свет на возбудливи можности за кариера. Постојат четири клучни области каде што вашата диплома може да ве води:

 • Односи со јавноста: Дипломираните можат да се развиваат како специјалисти за односи со јавноста, управувајќи со угледот и јавниот имиџ на компаниите или поединците. Тие ги координираат односите со медиумите, се справуваат со кризните комуникации и развиваат стратешки ПР кампањи за зајакнување на перцепцијата на брендот и одржување на позитивната перцепција на јавноста.
 • Менаџмент на синџирот на снабдување: Дипломираните можат да се занимаваат со кариера како менаџери на синџирот на снабдување, надгледувајќи го целиот процес на движење на производите од набавката на суровини до испораката на готова стока, обезбедувајќи ефикасност, ефикасност на трошоците и навремена испорака.
 • Менаџмент во културата: Дипломираните студенти можат да се занимаваат со кариера како менаџери во културата, каде работат во различни културни организации како музеи, галерии, театри или останати места на културата и уметноста. Тие управуваат со буџетот, ги координираат настаните, се справуваат со маркетингот и промоцијата и обезбедуваат непречено работење на институциите во културата.
 • Финансиски аналитичар: Дипломираните можат да се занимаваат со кариера како финансиски аналитичари, каде работат на анализа на финансиски податоци, спроведување на истражување на пазарот и обезбедување на сознанија за помош на организациите во донесување на информирани финансиски одлуки.

Ова се само неколку од возбудливите патеки за кариера што ве очекуваат. Можностите се бескрајни, а вашата диплома ќе ги отвори вратите за исполнето професионално патување.