Студиска програма: Осигурување и менаџмент со ризик

 • Стекнете знаења за принципите на осигурување, проценката на ризикот и стратегиите за менаџмент со ризиците преку нашата специјализирана наставна програма, дизајнирана да ги исполни барањата на индустријата

 • Развивајте вештини потребни за да се функционирате во комплексниот свет на осигурувањето, анализата на ризици и финансиското планирање и да станете доверлив советник во заштитата на поединците и бизнисите од потенцијални ризици

 • Учете од експерти од индустријата и професионалци кои ќе споделуваат сознанија и искуства од реалниот свет, обезбедувајќи ви добро заокружено разбирање на осигурувањето и менаџментот со ризик

 • Испитајте различни можности за кариера во осигурителната индустрија, почнувајќи од осигурителните компании до консалтинг и осигурителни брокерски услуги, бидејќи нашата програмата ви овозможува различни вештини и знаења

Академски назив:

 • Дипломиран Менаџер по осигурување
  и менаџмент со ризик
 • Bachelor in Insurance and Risk Management

Период:

 • 4 години
 • 240 ЕКТС

Раководител

Детална студиска програма

Семестар 1

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ОМР101 Бизнис математика З 8
ОМР102 Осигурително право З 8
ОМР103 Економија З 7
ОМР104 Економика на претпријатија З 7

Семестар 2

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ОМР201 Принципи на управување со ризик З 8
ОМР202 Статистика З 8
ОМР203 Основи на менаџмент З 8
ОМР2ХХ Изборен предмет И 6

Претприемништво

Основи на право

Бизнис информатика 

Безбедност во туризмот

Економика на туризам и угостителство

Психологија во туризам и угостителство

Семестар 3

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ОМР301 Вовед во осигурувањето З 8
ОМР302 Сметководство З 8
ОМР303 Финансиски пазари и институции З 7
ОМР304 Странски јазик 1 З 7

Семестар 4

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ОМР401 Меѓународна трговија З 7
ОМР402 Маркетинг З 7
ОМР403 Животно осигурување З 7
ОМР4ХХ Изборен предмет И 6
  Практична работа З 3

Менаџмент на човечки ресурси во услужен сектор

Бизнис психологија

Банкарско работењe

Принципи на јавна администрација

Промотивни активности

Фискален систем

Комуникации во туризмот

Хотелиерство

Семестар 5

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ОМР5ХХ Изборен предмет И 6
ОМР5ХХ Изборен предмет И 6
ОМР5ХХ Изборен предмет И 6
ОМР5ХХ Изборен предмет И 6
ОМР5ХХ Изборен предмет И 6

Осигурување во туризмот и угостителството

Инвестиционен менаџмент

Деловнo комуницирање

Информациони и комуникациски технологии

Економика на Европски интеграции

Договори во меѓународниот промет

Бизнис операциони истражувања

Менаџмент информациски системи

Платни системи

Управувачко сметководство

Канали на продажба

Маркетинг истражувања

Стратегии на интегрирано пазарно комуницирање

Стратегиски  менаџмент

Заштита на културното наследство

Организирање на конгреси и средби

Уставно право

Социологија

Социологија на туризмот

Агенциско работење

Одржлив развој на туризмот

Туристичка дестинација

Ресторански менаџмент

Англиски јазик 2

Германски јазик 2

Француски јазик 2

Семестар 6

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ОМР601 Актуарство З 7
ОМР602 Финансиски менаџмент З 7
ОМР603

Институции на социјално осигурување и пензиски систем

З 7
ОМР6ХХ Изборен предмет И 6
  Практична работа З 3

Контролинг

Транспорт и осигурување во меѓународната трговија

Меѓународен бизнис

Хартии од вредност со фиксен принос

Меѓународен менаџмент

Менаџмент на производство на храна во угостителството

Семестар 7

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ОМР701 Неживотно осигурување З 8
ОМР702 Реосигурување З 8
ОМР703 Осигурителни операции З 8
ОМР7ХХ Изборен предмет И 6

Економија на Македонија

Деловно планирање

Организациско учење 

Логистички системи

Криминалитет и детекција

Корпоративно финансиско управување 

Управно право

Деловно право

Англиски јазик 3

Германски јазик 3

Француски јазик 3

Семестар 8

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ОМР801

Анализа на ризикот во

осигурувањето

З 6
ОМР8ХХ Изборен предмет И 6
ОМР8ХХ Изборен предмет И 6
ОМР8ХХ Изборен предмет И 6
ОМР802 Дипломска работа З 6

Обработка и ликвидација на штета

Осигурување во земјоделството

Контрола и ревизија

Менаџмент на знаење

Техники на мерење на ефикасноста на пропагандата

Односи со јавност

Меѓународни економски односи

Трговска логистика

Облигационо право

Трговско право

Економија на развој

Политика на развој на туризмот

Социјална патологија

Англиски јазик 4

Германски јазик 4

Француски јазик 4

Можности за кариера

Со нашата диплома по осигурување и менаџмент со ризик, ќе отворите свет на возбудливи можности за кариера. Постојат четири клучни области каде што вашата диплома може да ве води:

 • Продажба на осигурување: Дипломираните можат да се занимаваат со кариера како продажба на осигурување, проценка на ризиците и утврдување на условите на осигурителните полиси. Тие ги анализираат податоците, ги оценуваат потенцијалните ризици и донесуваат информирани одлуки за заштита на поединци или бизниси од финансиски загуби.
 • Менаџмент со ризик: Со силна основа во стратегиите за проценка на ризикот и усовршување, дипломираните можат да се развиваат како менаџери на ризик. Тие ги идентификуваат потенцијалните ризици, развиваат планови за управување со ризици и спроведуваат стратегии за минимизирање или пренесување на ризици во рамките на организациите, обезбедувајќи континуитет и заштита на бизнисот.
 • Проценување и посредување при обесштетување: Дипломираните можат да посредуваат при обесштетување, работејќи за осигурителните компании, да ги испитаат и проценат поднесените барања за штети. Тие ја оценуваат валидноста на барањата, преговараат за надомест и обезбедуваат фер и точно решавање на случаите.
 • Брокерство: Дипломираните можат да станат осигурителни брокери, кои дејствуваат како посредници помеѓу клиентите и осигурителните компании. Тие ги анализираат потребите за осигурување на клиентите, обезбедуваат експертски совети и препорачуваат соодветни осигурителни производи и полиси, помагајќи им на поединците и бизнисите да донесат информирани одлуки за заштита на нивните средства и управување со ризиците.

Ова се само неколку од возбудливите патеки за кариера што ве очекуваат со дипломата по осигурување и менаџмент со ризик. Можностите се бескрајни, а вашата диплома ќе ги отвори вратите за исполнето професионално патување.