Студиска програма: Царина и шпедиција

 • Пронајдете се во динамичниот свет на логистиката и стекнете сеопфатно разбирање на царинските регулативи и практиките за шпедиција преку нашата специјализирана програма

 • Подгответе се за кариера во меѓународната трговија со стекнување на длабоко познавање на царинските процедури, управување со синџирот на снабдување и глобална логистика
 • Нашата програма нуди мултидисциплинарна наставна програма, интегрирање на принципите за управување со бизнисот, правни рамки специфични за менаџментот во областа на царината и шпедицијата

 • Дипломираните се добро опремени за остварување на разновидни можности за кариера во логистичките компании, шпедитерските агенции, меѓународните трговски организации и останати локални и мултинационални компании

Академски назив:

 • Дипломиран Менаџер по царина и шпедиција
 • Bachelor in Customs and Freight-Forwarding Management

Период:

 • 4 години
 • 240 ЕКТС

Детална студиска програма

Семестар 1

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ЦИШ101 Царинско право З 8
ЦИШ102 Царински систем и
политика
З 8
ЦИШ103 Информациски и комуникациски
технологии
З 7
ЦИШ104 Странски јазик A 1 З 7

Семестар 2

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ЦИШ201 Меѓународна трговија З 8
ЦИШ202 Менаџмент
информациски системи
З 8
ЦИШ203 Менаџмент на човечки
ресурси во услужен
сектор
З 8
ЦИШ2ХХ Изборен предмет И 6

Економија

Основи на право

Економика на претпријатија

Економика на туризам и угостителство

Социологија

Принципи на управување со ризик

Статистика

Бизнис информатика

Психологија во туризам и угостителство

Микробиологија на храна и пијалоци

Семестар 3

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ЦИШ301 Царинско работење З 8
ЦИШ302 Царинско познавање на стоката З 8
ЦИШ303 Претприемништво З 7
ЦИШ304 Странски јазик А 2 З 7

Семестар 4

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ЦИШ401 Фискален систем З 7
ЦИШ402 Царинска тарифа З 7
ЦИШ403 Криминалитет и детекција З 7
ЦИШ4ХХ Изборен предмет И 6
  Практична работа З 3

Основи на менаџмент

Промотивни активности

Туристичка географија

Принципи на јавната администрација

Банкарско работење

Хотелиерство

Бизнис психологија

Комуникации во туризмот

Безбедност во туризмот

Семестар 5

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ЦИШ5ХХ Изборен предмет И 6
ЦИШ5ХХ Изборен предмет И 6
ЦИШ5ХХ Изборен предмет И 6
ЦИШ5ХХ Изборен предмет И 6
ЦИШ5ХХ Изборен предмет И 6

Бизнис операциони истражувања

Енологија

Логистички системи

Практични методи по царинско работење

Применето царинско работење

Туристичка дестинација

Управувачко сметководство

Англиски јазик 2

Стратегиски  менаџмент

Деловно планирање

Деловно комуницирање

Платни системи

Договори во меѓународниот промет

Заштита на културното наследство

Канали на продажба

Маркетинг истражување

Осигурување во туризмот и угостителството

Одржлив развој на туризмот

Финансиски пазари и институции

Бизнис математика

Економика на Европски интеграции

Сметководство

Инвестиционен менаџмент

Социологија на туризмот

Ресторански менаџмет

Методи за испитување на квалитет на храна и пијалоци

Криминалистичка психологија

Семестар 6

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ЦИШ601 Транспорт и
осигурување во
меѓународната трговија
З 7
ЦИШ602 Царинско казнено право З 7
ЦИШ603 Царинска управна
постапка
З 7
ЦИШ6ХХ Изборен предмет И 6
  Практична работа З 3

Меѓународен менаџмент

Менаџмент на производство на храна во угостителството

Меѓународен бизнис

Контролинг

Семестар 7

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ЦИШ701 Меѓународна шпедиција З 8
ЦИШ702 Меѓународен патнички
промет
З 8
ЦИШ703 Странски јазик Б З 8
СПТ7ХХ Изборен предмет И 6

Деловно право

Организиран криминал

Осигурителни операции

Англиски јазик 3

Германски јазик 3

Уставно право

Стратегии на интегрирано пазарно комуницирање

Корпоративно финансиско управување 

Социјална патологија

Управно право

Економија на Македонија

Организациско учење

Неживотно осигурување

Семестар 8

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ЦИШ801 Применето шпедитерско
работење
З 6
ЦИШ8ХХ Изборен предмет И 6
ЦИШ8ХХ Изборен предмет И 6
ЦИШ8ХХ Изборен предмет И 6
ЦИШ802 Дипломска работа З 6

Англиски јазик 4

Трговска логистика

Трговско право

Германски јазик 4

Контрола и ревизија

Маркетинг

Облигационо право

Политика на развој на туризмот

Обработка и ликвидација на штета

Осигурување во земјоделството

Економија на развој

Менаџмент на знаење

Сензорна анализа на храна

Можности за кариера

Со нашата диплома по царина и шпедиција, ќе отворите свет на возбудливи можности за кариера. Постојат четири клучни области каде што вашата диплома може да ве води:

 • Специјалист за царински работи: Дипломираните можат да развиваат кариера како специјалисти за царински работи, обезбедувајќи да процесите на увоз и извоз се во согласност со постојано менуваните царински регулативи и трговски закони. Тие тесно соработуваат со царинските власти, обезбедувајќи непречено движење на стоката и минимизирање на ризикот од казни или одложувања.
 • Менаџер на шпедитерски работи: Со длабоко разбирање на логистиката и менаџментот на синџирот на снабдување, дипломираните можат да се специјализираат како менаџери за шпедиција. Тие го надгледуваат транспортот на стока, преговараат за договори со превозниците, ги оптимизираат рутите и ги координираат пратките за да обезбедат ефикасна и исплатлива испорака.
 • Меѓународен трговски консултант: Програмата ги опремува студентите со знаење и вештини за да станат меѓународни трговски консултанти, советувајќи ги претпријатијата за царинските процедури, трговските регулативи и стратегиите за влез на пазарот. Тие обезбедуваат насоки за усогласеност, управување со ризик и им помагаат на бизнисите да се движат низ комплексниот свет на меѓународната трговија.
 • Аналитичар на синџирот на снабдување: Дипломираните можат да развиваат кариера како аналитичари на синџирот на снабдување, каде што ги анализираат податоците, идентификуваат неефикасност и предлагаат решенија за оптимизирање на операциите на синџирот на снабдување. Тие работат тесно со царинските и шпедитерските тимови и други учесници за подобрување на процесите, намалување на трошоците и зајакнување на севкупните перформанси на синџирот на снабдување.

Ова се само неколку од возбудливите патеки за кариера што ве очекуваат со дипломата по царина и шпедиција. Можностите се бескрајни, а вашата диплома ќе ги отвори вратите за исполнето професионално патување.