Студиска програма: Осигурување и менаџмент со ризик

 • Вклучете се во управувањето со ризиците и обликувањето на иднината на осигурителната индустрија со нашата трансформативна магистерска програма за осигурување и менаџмент со ризик, дизајнирана да ве опреми со знаењата и вештините за да се обликувате во оваа динамична област

 • Наставната програма ги комбинира теоретските основи со практични апликации, овозможувајќи ви да ги анализирате појавите во реалниот свет, да се вклучите во истражувачки проекти и да развиете иновативни стратегии за намалување на ризиците и оптимизирање на решенијата за осигурување

 • Вклучете се во доменот на проценката на ризикот, дизајнот на осигурителни полиси, управувањето со барањата за отштети и управувањето со ризикот на компаниите, стекнувајќи сеопфатно разбирање на специфичностите на осигурителната индустрија и нејзината критична улога во заштитувањето на бизнисите и поединците

Академски назив:

 • Mагистер по осигурување и менаџмент со ризик

 • Мaster of Science in Insurance and Risk Management

Период:

 • 1 година
 • 60 ЕКТС

Раководител

Детална студиска програма

Семестар 9

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ОМР901 Ризик и осигурување  (напредно ниво) З 8
ОМР902 Управување со ризици во осигурителни компании З 8
ОМР903 Студија на случај и методи  на истражување во осигурувањето З 7
ОМР904 Методологија на научно истражување З 7

Семестар 10

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ОМР10Х Изборен предмет И 7
ОМР10Х Изборен предмет И 7
Магистерски труд З 16
Методологија на анкетно истражување
Економетрија (напредно ниво)
Вештини и стратегии на преговарање
Проектен менаџмент
Управување со продажба на услуги
Современи даночни системи
Светска трговска организација
Маркетинг истражување (напредно ниво)
Маркетинг менаџмент
Однесување на потрошувачите
Портфолио менаџмент
Бизнис логистика
Е-бизнис
Финансиски трансакции
Банкарство
Штети во осигурувањето
Правна регулатива во осигурувањето
Организација и управување со животни и здравствени осигурителни компании
Осигурување во угостителството
Реосигурување (напредно ниво)
Локален економски развој
Капитал и ризик
Управување со ризици
Менаџмент сметководство  во осигурувањето
Контролинг
Финансискo известување и ревизија
Финансиско инвестиционен менаџмент
Организација и управување со неживотни
осигурителни компании
Мерење на успешност во осигурителни компании
Сметководствени информациони системи во осигурувањето

Можности за кариера

Со нашата мастер диплома по осигурување и менаџмент со ризик, ќе отворите свет на возбудливи можности за кариера. Постојат четири клучни области каде што вашата диплома може да ве води:

 • Менаџмент со ризик: Магистрите можат да се занимаваат со кариера како менаџери на ризик, работејќи со организации за идентификување, проценување и управување со потенцијалните ризици. Тие развиваат стратегии за управување со ризикот, спроведуваат мерки за намалување на ризикот и гарантираат дека бизнисите се подготвени да се справат со непредвидени настани, на крајот заштитувајќи ја нивната финансиска стабилност и репутација.
 • Продажба на осигурување: Со напредно знаење во осигурувањето и управувањето со ризик, магистрираните студенти можат да се занимаваат со продажба наосигурување, проценка на осигурителните апликации, проценка на ризиците и одредување на соодветни стапки на покриеност и премија, играјќи клучна улога во обезбедувањето на профитабилноста и одржливоста на осигурителните компании.
 • Специјалист за решавање барања за отштета: Магистрите можат да работат како специјалисти за подготовка и обработка на барањата за отштети во име на осигурениците. Тие ги истражуваат и оценуваат барањата, соработуваат со прилагодувачите и правните професионалци и обезбедуваат фер и навремено решавање на барањата, обезбедувајќи суштинска поддршка и насоки за поединци и бизниси.
 • Консултант за ризици: Со експертиза во осигурувањето и управувањето со ризик, магистрите можат да развиваат кариера како консултанти за ризик, нудејќи советодавни услуги на бизнисите и организациите. Тие ги проценуваат ризиците, развиваат стратегии за управување со ризикот, обезбедуваат препораки за намалување на ризикот и им помагаат на клиентите да се движат во комплексни регулаторни рамки, зајакнувајќи ја нивната отпорност и минимизирајќи ги потенцијалните обврски.

Ова се само неколку од возбудливите патеки за кариера што ве очекуваат со мастер дипломата по осигурување и менаџмент со ризик. Можностите се бескрајни, а вашата диплома ќе ги отвори вратите за исполнето професионално патување.