Студиска програма: Царина и шпедиција

 • Зајакнете ја вашата експертиза во меѓународната трговија и логистика со нашата сеопфатна магистерска програма во царина и шпедиција, дизајнирана да ве подготви за успешна кариера во динамичната област на глобалното управување со синџирот на снабдување.

 • Научете ги царинските регулативи, трговската усогласеност, шпедицијата и оптимизацијата на синџирот на снабдување, стекнувајќи специјализирани знаења и вештини кои се многу барани во индустријата.

 • Придружете се на разновидната заедница на аспиративни професионалци и индустриски експерти, кои ќе ве водат и поддржуваат во текот на вашето патување. Проширете ја вашата професионална мрежа, соработувајте на истражувачки проекти и добивајте пристап до богатство од можности за кариера во царината, шпедитерските претпријатија, логистичките провајдери и меѓународните трговски организации.

Академски назив:

 • Магистер по царина и шпедиција

 • Master in Customs and Freight-Forwarding Management

Период:

 • 1 година
 • 60 ЕКТС

Раководител

Детална студиска програма

Семестар 9

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ЦИШ901 Царинска модернизација З 10
ЦИШ902 Легислатива во царинско работење З 10
ЦИШ903 Современо шпедитерско – логистичко работење З 10

Семестар 10

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
ЦИШ10Х Изборен предмет И 6
ЦИШ10Х Изборен предмет И 6
ЦИШ10Х Изборен предмет И 6
Магистерски труд З 12
Meтодологија на научно-истражувачката работа
Царински систем и политика на Европска Унија
Меѓународен бизнис
Финансиски трансакции
Слободни царински зони
Современи финансиски системи
Светска трговска организација
Меѓународни економски односи
Меѓународни царински конвенции и институции
Меѓународни туристички движења
Организиран криминал и корупција
Однесување на потрошувачите
Организација и управување со животни и здравствени осигурителни компании
Реосигурување (напредно ниво)
Маркетинг истражување (напредно ниво)
Капитал и ризик
Управување со ризици
Финансиско инвестиционен менаџмент
Даночно сметководство
Туризам и локален економски развој
Менаџмент сметководство во шпедитерски претпријатија
Современи даночни системи
Вештини и стратегии на преговарање
Проектен менаџмент
Управување со продажба на услуги
Бизнис логистика
Е-бизнис
Истражувања во интеркултурна компетенција во деловниот дискурс
Менаџмент во царинско работење
Менаџмент во шпедитерско работење
Технолошки особини на стоката при транспорт
Маркетинг менаџмент
Царински мерки за заштита на интелектуална сопственост

Можности за кариера

Со нашата мастер диплома по царина и шпедиција, ќе отворите свет на возбудливи можности за кариера. Постојат четири клучни области каде што вашата диплома може да ве води:

 • Специјалист за усогласување со царинските регулативи: Магистрите можат да се занимаваат со кариера како специјалисти за усогласување со царинските регулативи, одговорни за обезбедување придржување кон царинските регулативи, трговска усогласеност и останатите формални барања.. Тие тесно работат со царинските власти, ги следат промените во трговските политики и развиваат стратегии за минимизирање на ризиците и оптимизирање на царинските процеси.
 • Менаџер за шпедитерски операции: Со експертиза во управувањето со царинските и шпедитерските операции, магистрираните студенти можат да се развиваат како менаџери за шпедитерски операции, надгледувајќи го ефикасното движење на стока преку меѓународните граници. Тие управуваат со логистичките операции, го координираат транспортот, преговараат со превозниците и ја оптимизираат ефикасноста на синџирот на снабдување.
 • Трговски консултант: Магистрите можат да работат како трговски консултанти, обезбедувајќи експертски совети на претпријатијата за царинските процедури, регулативите за увоз/извоз и меѓународната трговска усогласеност. Тие помагаат во навигацијата на комплексни трговски средини, развивање стратегии за рационализирање на процесите и обезбедување на усогласеност со трговските договори и регулативи.
 • Аналитичар за синџирите на снабдување: Магистрите можат да бидат аналитичари за синџирот на снабдување, специјализирани за царински и шпедитерски работи. Тие ги анализираат податоците за синџирот на снабдување, ги идентификуваат областите за подобрување, ги оптимизираат рутите и развиваат стратегии за зајакнување на перформансите на синџирот на снабдување и ефикасноста на трошоците.

Ова се само неколку од возбудливите патеки за кариера што ве очекуваат со мастер дипломата по царина и шпедиција. Можностите се бескрајни, а вашата диплома ќе ги отвори вратите за исполнето професионално патување.