Студиска програма: Туризам

 • Станете водечки експерт во областа на туризмот со нашата престижна докторска програма за туризам. Ги проширува границите на знаењето, придонесува за напредокот во индустријата и ја обликува иднината на туризмот преку сеопфатни истражувања

 • Придружете се на истакната заедница на научници, професионалци и лидери, кои работат заедно на истражувања за туризмот. Соработувајте на интердисциплинарни проекти, присуствувајте на конференции и објавувајте ги вашите наоди во ценети академски списанија, поставувајќи се себеси како почитуван авторитет во областа

 • Прилагодете го фокусот на вашето истражување во огромното богатство на туризмот, без разлика дали станува збор за одржлив туризам, управување со дестинации, културен туризам или угостителство. Развивајте иновативни методологии, влегувајте во комплексни прашања и имајте значајно влијание врз индустријата, влијаејќи на политиките, практиките и процесите на донесување одлуки

Академски назив:

 • Доктор на науки од областа на туризмот
 • PhD in Tourism

Период:

 • 3 години
 • 180 ЕКТС

Раководител

Детална студиска програма

Семестар 11

Код

Назив Задолжителен / Изборен / Семинар ЕКТС
ФТУДСТ01

Методологија на туристичка валоризација на просторот

З 10
ФТУДСТ01И Изборен предмет И 10
ФТУДСТ01.1С Етика во научно истражувачка работа С 5
ФТУДСТ01.2С Семинар за практики и истражувања во туризмот С 5

Истражување на мотивацијата во туризмот

Правна методологија во туризмот

Истражувања на храната во угостителството

Истражување на туристичкиот бизнис и туристичките дестинации во Република Македонија

Семестар 12

Код Назив Задолжителен / Изборен / Семинар ЕКТС
ФТУДСТ 02.1А Предавања и друг вид коминикациски активности З 10
ФТУДСТ 02.2А Меѓународна мобилност З 20

Семестар 13

Код Назив Задолжителен / Изборен / Семинар ЕКТС
ФТУДСТ 03 Современи теории во меѓународниот туризам З 10
ФТУДСТ 03И Изборен предмет И 10
ФТУДСТ 03.1A Објавување на труд во референтна научна публикација или активно учество на меѓународен собир З 10

Квантитативни истражувања и предвидувања на туристичките појави

Маркетинг методологија во туризмот

Истражување на претприемничкиот и одржлив туристички развој

Контролинг на бизнис активностите во туристичките системи

Семестар 14

Код Назив Задолжителен / Изборен / Семинар ЕКТС
ФТУДСТ 04.1A Објавување на труд во референтна научна публикација или активно учество на меѓународен собир З 10
ФТУДСТ 04.2A Пријава на теза (подготовка на теза – скица и нејзина одбрана) З 20

Семестар 15

Код Назив Задолжителен / Изборен / Семинар ЕКТС
ФТУДСТ 05 Методологија на истражување на квалитетот во туризмот З 10
ФТУДСТ 05И Изборен предмет И 10
ФТУДСТ 05.1A Работа на докторски труд и поднесување извештаи за прогрес З 10

Истражувања на јазичните комуникации во туризмот

Истражување и менаџирање со ризиците во туристичкиот бизнис

Истражувања на меѓународната трговија и туризмот

Институционална димензија на одржлив развој на туризмот

Семестар 16

Код Назив Задолжителен / Изборен / Семинар ЕКТС
ФТУДСТ 06.1A Поднесување на финална верзија и одбрана на докторска дисертација З 30

Можности за кариера

Со нашата докторска диплома по туризам, ќе отворите свет на возбудливи можности за кариера. Постојат четири клучни области каде што вашата диплома може да ве води:

 • Професор по туризам: Докторите на науки можат да ја продолжат академската кариера како професори по туризам, споделувајќи ги своите експертиза и истражувачки наоди со следната генерација туристички професионалци. Тие придонесуваат за полето преку настава, менторство на студенти, спроведување истражувања и објавување на научни трудови.
 • Истражувач во туризмот: Со докторат по туризам, докторираните можат да работат како истражувачи во академски институции, истражувачки организации или тинк-тенкови. Тие испитуваат критични прашања, спроведуваат студии и придонесуваат за унапредување на знаењето во области како одржлив туризам, развој на дестинации, туристички маркетинг или културен туризам.
 • Советник за политика: Докторираните можат да се развиваат како политички советници, работат со владини агенции, непрофитни организации или меѓународни тела. Тие обезбедуваат експертски сознанија, препораки водени од податоци и стратешки насоки за обликување на туристичките политики, поттикнување на одржливи туристички практики и поддршка на растот на туристичката индустрија на локално, национално или меѓународно ниво.
 • Консултант за туризам: Со докторска диплома по туризам, докторираните можат да се развиваат како експертски консултанти, обезбедувајќи специјализирани совети за туристичките бизниси, дестинации или организации. Тие нудат стратешки насоки, спроведуваат истражување на пазарот, развиваат туристички стратегии и помагаат во спроведувањето на иновативни решенија за зајакнување на конкурентноста и профитабилноста во туристичкиот сектор.

Ова се само неколку од возбудливите патеки за кариера што ве очекуваат со докторатот по туризам. Можностите се бескрајни, а вашата диплома ќе ги отвори вратите за исполнето професионално патување.