Студиска програма: Туризам

 • Откријте го светот и започнете возбудлива кариера во областа на туризмот
 • Претворете ја вашата страст за патување во професија со нашата програма за туризам

 • Искусете динамичен спој на теорија и практична работа
 • Стекнете конкурентна предност на глобалниот пазар на труд со нашата диплома по туризам

 • Учете од академски работници и професионалци кои ќе ве водат низ секој аспект од областа на туризмот

Академски назив:

 • Дипломиран Туризмолог
 • Bachelor in Tourism

Период:

 • 4 години
 • 240 ЕКТС

Детална студиска програма

Семестар 1

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
СПТ101 Основи на право со туристичко право З 8
СПТ102 Социологија на туризмот З 8
СПТ103 Основи на туризам З 7
СПТ104 Странски јазик 1 З 7

Семестар 2

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
СПТ201 Психологија во туризам и угостителство З 8
СПТ202 Економика на туризам и
угостителство
З 8
СПТ203 Хотелиерство З 8
СПТ2ХХ Изборен предмет И 6

Безбедност во туризмот

Техники на послужување

Основи на маркетинг

Принципи на управување со ризик

Економика на претпријатија

Статистика

Економија

Бизнис информатика

Микробиологија на храна и пијалоци

Информациски и комуникациски технологии

Основи на менаџмент

Семестар 3

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
СПТ301 Менаџмент во туризмот и
угостителството
З 8
СПТ302 Културно наследство З 8
СПТ303 Познавање на стока со наука за исхрана З 7
СПТ304 Странски јазик 2 З 7

Семестар 4

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
СПТ401 Промотивни активности З 7
СПТ402 Меѓународен туризам З 7
СПТ403 Туристичка географија З 7
СПТ4ХХ Изборен предмет И 6
Практична работа З 3

Деловно планирање во услужен сектор

Менаџмент на човечки ресурси во туризам и угостителство

Банкарско работење

Принципи на јавна администрација

Комуникации во туризмот

Социологија

Национална кујна

МИС во угостителството

Психологија на исхрана

Деловна психологија

Маркетинг во угостителството

Семестар 5

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
СПТ5ХХ Изборен предмет И 6
СПТ5ХХ Изборен предмет И 6
СПТ5ХХ Изборен предмет И 6
СПТ5ХХ Изборен предмет И 6
СПТ5ХХ Изборен предмет И 6

Туристичка дестинација

Стандардизација во туризам и угостителство

Организирање на конгреси и средби

Храна и култура

Претприемништво

Маркетинг истражување

Основи на готварство

Сообраќај во туризмот

Меѓународен патнички промет

Деловно комуницирање

Логистички системи

Стратегиски менаџмент

Канали на продажба

Енологија

Маркетинг истражување

Бизнис операциони истражувања

Бизнис математика

Економика на европски интеграции

Договори во меѓународен промет

Инвестиционен менаџмент

Меѓународен маркетинг

Платни системи

Нутрицизам

Управувачко сметководство

Осигурување во туризмот и угостителството

Ресторански менаџмент

Методи за испитување на квалитет на храна и пијалоци

Финансиски пазари и институции

Семестар 6

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
СПТ601 Маркетинг З 7
СПТ602 Патнички агенции З 7
СПТ603 Информациски системи во туризмот З 7
СПТ6ХХ Изборен предмет И 6
Практична работа З 3

Анимации во туризмот

Контролинг

Менаџмент на производство на храна во угостителството

Маркетинг на храна и пијалаци

Бар и барско работење

Меѓународен бизнис

Меѓународен менаџмент

Здравствен туризам

Животна средина и туризам

Финансиски менаџмент

Животно и здравствено осигурување

Семестар 7

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
СПТ701 Деловно планирање во туризмот З 8
СПТ702 Одржлив развој на туризмот З 8
СПТ703 Сметководство З 8
СПТ7ХХ Изборен предмет И 6

Валоризација на туристички ресурси

Стратегии на интегрирано пазарно комуницирање

Управно право

Кетеринг

Странски јазик 3

Гастрономски туризам

Деловно право

Социјална патологија

Неживотно осигурување

Организациско учење

Економија на Македонија

Корпоративно финансиско управување

Пекарство и слаткарство

Уставно право

Семестар 8

Код Назив Задолжителен / Изборен ЕКТС
СПТ801 Политика на развој во туризмот З 6
СПТ8ХХ Изборен предмет И 6
СПТ8ХХ Изборен предмет И 6
СПТ8ХХ Изборен предмет И 6
СПТ802 Дипломска работа З 6

Трговска логистика

Осигурување во земјоделството

Меѓународни економски односи

Странски јазик 4

Економија на развој

Техники на мерење на ефикасноста на пропагандата

Трговско право

Облигационо право

Диететика

Хотелски инжинеринг

Менаџмент на знаење

Контрола и ревизија

Обработка и ликвидација на штета

Сензорна анализа на храна

Односи со јавност

Можности за кариера

Со нашата диплома по туризам, ќе отворите свет на возбудливи можности за кариера. Постојат четири клучни области каде што вашата диплома може да ве води:

 • Управување во угостителство: Преземете одговорност за управување со хотели, одморалишта и други објекти за сместување. Вашата диплома ве опремува со вештини за да напредувате во туристичката индустрија.
 • Маркетинг на дестинации: Станете продавач на дестинации и промовирајте градови, региони или земји како туристички топ дестинации што мора да се посетат. Прикажете уникатни атракции, развијте маркетинг стратегии и привлечете посетители од целиот свет.
 • Планирање настани: Планирајте и координирајте незаборавни настани како што се конференции, фестивали и корпоративни одмори. Вашата диплома за туризам ќе ви обезбеди знаење и експертиза за да организирате успешни собири кои оставаат траен впечаток.
 • Одржлив туризам: Направете позитивно влијание врз животната средина и локалните заедници со фокусирање на одржливи туристички практики. Станете застапник за одговорно патување, зачувување и развој на заедницата во туристичката индустрија.

Ова се само неколку од возбудливите патеки за кариера што ве очекуваат со дипломата по туризам. Можностите се бескрајни, а вашата диплома ќе ги отвори вратите за исполнето професионално патување.