Упис на втор циклус студии

60 ЕКТС

Школарина по семестар (домашни студенти) Школарина по семестар (странски студенти)
450 ЕУР 600 ЕУР
 • Целосна имплементација на Болоњската декларација
 • Диплома со академски степен (Master)
 • Студирање по Европски кредит трансфер систем (ЕКТС)

 • Меѓународна мобилност во наставниот процес

Студиски програми на македонски јазик

Менаџмент во туризам

Гастрономија и прехранбена

технологија

Осигурување и

менаџмент со ризик

Царина и шпедиција

Студиски програми на англиски јазик

Customs and freight forwarding

Процес на аплицирање

Регистрација во IKNOW

Пријава во IKNOW

Поднесување документи за пријава

Рангирање на пријавените кандидати

Запишување

Прв уписен рок

Втор уписен рок

Трет уписен рок

Четврт уписен рок

 • Пријава за упис на втор циклус студии
 • Диплома или Уверение за завршени додипломски, односно прв циклус студии (кандидатите кои завршиле во странство доставуваат нострифицирана странска Диплома) – оригинални документи или заверена фотокопија од истите
 • Кратка биографија (CV)
 • Уверение за државјанство
 • Документација: ХИВ тест и тест за Хепатит Ц (за странски студенти)
 • Потврда за уплатени 300 денари на жиро сметка на факултетот – високата школа за манипулативни трошоци
 • Други документи по барање на единицата поврзани со условите за упис

Напомена: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите пред пријавувањето, да направат преписи од документите за своите потреби.

Напомена: Кандидатите при пријавувањето на единицата на Универзитетот доставуваат:

 • документи од претходното образование во оригинална форма (овие документи времено се задржуваат на единицата, а потоа му се враќаат на студентот),
 • незаверени копии од документите од претходното образование (што остануваат во досието на студентот).
 • Индекс и Пријавни листови
 • 2 фотографии (3,5 х 4,5 на бела позадина)
 • Потврда за уплатен износ за кофинансирање за првиот семестар

Контакт:

 • Проф. д-р Пере Аслимоски

  pere.aslimoski@uklo.edu.mk