Упис на прв циклус студии

240 ЕКТС

Државна квота (партиципација за семестар) Школарина по семестар (домашни студенти) Школарина по семестар (странски студенти)
100 ЕУР 200 ЕУР 400 ЕУР
 • Целосна имплементација на Болоњската декларација
 • Диплома со академски степен (Bachelor)

 • Студирање по Европски кредит трансфер систем (ЕКТС)

 • Меѓународна мобилност во наставниот процес

 • Стипендии за најдобрите студенти

 • Можност за студирање на рати

Студиски програми на македонски јазик

Туризам

Гастрономија

Хотелско ресторански

менаџмент

Менаџмент во

услужен сектор

Осигурување и

менаџмент со ризик

Царина и шпедиција

Студиски програми на англиски јазик

Customs and

freight forwarding

Tourism

Процес на аплицирање

Регистрација во IKNOW

Пријава во IKNOW

Поднесување документи за пријава

Рангирање на пријавените кандидати

Запишување

 • Електронска пријава (од iKnow-системот)
 • Оригинални свидетелства од сите класови
 • Оригинално свидетелство за завршено средно образование
 • Документ-диплома за положена државна матура
 • Извод од матичната книга на родените
 • Доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение)
 • Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги поднесуваат освен горните и документите назначени во глава III, точка 3
 • Кандидатите кои конкурираат за запишување со завршено сродно високо или вишо образование поднесуваат соодветно уверение или диплома, а кандидатите во категоријата за паралелно студирање поднесувааат и соодветно уверение за статус на студент на сроден факултет, студиска група или насока
 • Кандидатите кои конкурираат по глава II точка 2 став 3 алинеа 1 и 4 поднесуваат и документ од Агенцијата за вработување на РСМ дека се невработени
 • Кандидатите кои конкурираат како странски државјани ги поднесуваат освен горните и документите назначени во глава V, точка 3 и 4
 • Потврда за уплатени 300 денари на жиро сметка на факултетот – високата школа за манипулативни трошоци
 • Потврда за уплатени 50 денари за административна такса

Напомена: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите пред пријавувањето, да направат преписи од документите за своите потреби.

Напомена: Кандидатите при пријавувањето на единицата на Универзитетот доставуваат:

 • документи од претходното образование во оригинална форма (овие документи времено се задржуваат на единицата, а потоа му се враќаат на студентот),
 • незаверени копии од документите од претходното образование (што остануваат во досието на студентот).

1. Индекс и студентска легитимација

2. Tри фотографии (2 – 3,5х4,5см. и 1 – 2х3см.)

3. Пријавни листови

4. Потврда за уплатени средства за партиципација или за кофинансирање на жиро сметката на соодветната единица на Универзитетот.

 • државна квота 6150 денари
 • кофинансирање 12300 денари

5. Уплата на рата за учебници

 • Туризам 4000 денари
 • Гастрономија 4000
 • Хотелско ресторанска 4000
 • Осигурување 3000
 • Царина и шпедиција 5000
 • МУС 3000

6. Потврда за уплатени 200 денари наменски средства за културно-уметнички потреби на студентите, банка НБРСМ на трезорска сметка 100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678867, ЕДБ: 4002979132007, Приходно конто 723012, програма 42

7. Потврда за уплатени 300 денари за студентски гласила и за други потреби на студентите во наставно-образовниот процес, банка НБРСМ на трезорска сметка 100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678848, ЕДБ: 4002979132007, Приходно конто 723012, програма 42

8. Потврда за уплатени 1000 денари за тековни и развојни трошоци на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, банка – НБРСМ на трезорска сметка: 100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678814, ЕДБ: 4002979132007, Приходно конто: 723012 Програма 42

9. Потврда за уплатени 1080 денари за обрасци

10. Потврда за уплатени 600 денари за книжен фонд и тетратки

Контакт:
 • Доц. д-р Михаел Ристески

  michael.risteski@uklo.edu.mk

 • Доц. д-р Бојан Србиноски

  bojan.srbinoski@uklo.edu.mk

 • Доц. д-р Ирина Јолдеска

  irina.joldeska@uklo.edu.mk