Упис на трет циклус студии

180 ЕКТС

Вкупен износ на школарина (домашни студенти) Вкупен износ на школарина (странски студенти)
4600 ЕУР 6500 ЕУР
 • Целосна имплементација на Болоњската декларација
 • Диплома со академски степен (PhD)

 • Студирање по Европски кредит трансфер систем (ЕКТС)

 • Меѓународна мобилност во наставниот процес

Студиски програми

Туризам

Менаџмент во услужен сектор

модул: Осигурување

Менаџмент во услужен сектор

модул: Царина и шпедиција

Процес на аплицирање

Пројавување интерес и контактирање на раководителот risto.reckoski@uklo.edu.mk

Поднесување документи за пријава

Информирање на пријавените кандидати

Запишување

Прв уписен рок

Втор уписен рок

Трет уписен рок

Четврт уписен рок

 • Пополнет пријавен лист чијшто образец е подготвен од страна на единицата каде што се организира студиската програма
 • Мотивациско писмо за запишување на студиската програма
 • Кратка биографија со вкупните постигнувања на кандидатот
 • Потенцијална област на истражување и кратко образложение во коешто се дефинирани предметот и целите на потенцијалната област на истражување
 • Предлог за ментор од листата на објавени слободни акредитирани ментори на студиската програма со кој кандидатот преходно стапил во контакт, се консултирал за областа на истражување и од кој добил прелиминарна согласност
 • Диплома/уверение за завршен втор циклус студии, односно постдипломски студии (кандидатите кои завршиле во странство доставуваат нострифицирана странска Диплома) – оригинални документи или заверена фотокопија од истите
 • Диплома/уверение за завршен прв циклус студии, односно додипломски студии (кандидатите кои завршиле во странство доставуваат нострифицирана странска Диплома) – оригинални документи или заверена фотокопија од истите
 • Уверение за државјанство
 • Извод од матичната книга на родените
 • Медицинска документација (за странски студенти): ХИВ тест и тест за Хепатит Ц
 • Други документи по барање на единицата

Напомена: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите пред пријавувањето, да направат преписи од документите за своите потреби.

Напомена: Кандидатите при пријавувањето на единицата на Универзитетот доставуваат:

 • документи од претходното образование во оригинална форма (овие документи времено се задржуваат на единицата, а потоа му се враќаат на студентот),
 • незаверени копии од документите од претходното образование (што остануваат во досието на студентот).

Контакт:

 • Проф. д-р Ристо Речкоски

  risto.reckoski@uklo.edu.mk