Вториот колоквиум по предметот неживотно осигурување ќе се одржи на ден 13.01.2021 година во 12 часот.