По барање од студентите, полагањето на вториот колоквиум по предметот Царински систем и политика се одлага од 18.01., на 22.01.2021 година (петок) во 12 часот.
Проф. Билјан