Пополнувањето на анкетите во iKnow системот е* ЗАДОЛЖИТЕЛНО* за сите студенти!!! Со клик на копчето „Анкети„ , кое се наоѓа веднаш до копчето за одјава, Ви се појавуваат сите анкети кои не Ви се пополнети. Со клик на анкетата Ви се отвара прашалник.По одговарање на сите прашања со клик на „Зачувај„ ја зачувувате анкетатата во Вашето електронско досие. Анкетите *ЗАДОЛЖИТЕЛНО* мора да бидат пополнети за да можете да го заверите семестарот.