Наставата согласно академскиот календар започнува од 15 февруари.

Raspored