Студентите кои имаат положено прв колоквиум по предметот Меѓународна трговија, на 01.07.2021 во 10 часот, ќе полагаат поправен втор колоквиум.