Познавање на стока со науака за исхрана: 16993 – оцена 6 17086 – оцена 5
Нутрицизам: 17083 – оцена 8
со почит, проф. д-р Ангела Паскуале