Испитите кај Проф.д-р Климе Попоски закажани на ден 14.09.2021 год. се одложуваат и истите ќе се одржат на ден 16.09.2021 год. во 10 часот.