Никој од кандидатите кои полагаа на 17.09.2021 не го положи испитот.
Предметен наставник Доц. Д-р Лариса Василеска