Им се соопштува на сите студенти кои го слушаат предметот *ОСНОВИ НА ТУРИЗАМ* и *ГАСТРОНОМСКИ ТУРИЗАМ* во зимскиот семестар на академската 2021/2 2 година дека предавањата ќе се одржуваат по електронски пат (on-line) со видео конференција.
ON-LINE предавањата со видео-конференција (on-line streaming) ќе се врши преку платформата GOOGLE MEET (meet.google.com/). Оваа платформа може да се преземе и како ANDROID – апликација (Hangouts Meet) за мобилните телефони. На студентите ќе им биде испратена покана преку мејл за присуство на електронските платформи GOOGLE CLASSROOM и GOOGLE MEET. Студентите се молат да ги проверат своите официјални имејл адреси (од I-KNOW системот за уписи/пријавување на испити). Доколку некои студенти не добијат покани, се молат да го контактираат Доц. Д-р Михаел Ристески на имејл адресите: risteski_m@yahoo.com и michael.risteski@uklo.edu.mk.
Предметен наставник:
Доц. Д-р Михаел Ристески