По иницијатива на Проф. Климе Попоски како резултат на плодната соработка со Проф. Патрисија Борн од Florida State University’s College of Business, USA и главен уредник на Меѓународното научно списание “Risk Management and Insurance Review” промовирано е специјално издание посветено на научно – истражувачки теми од областа на осигурувањето за регионот на Централна, Источна и Југоисточна Европа ( onlinelibrary.wiley.com/toc/15406296/2021/24/3). Воведот во специјалниот број е припремен од страна на Проф. Попоски во коавторство со Др. Бојан Србиноски, поранешен асистент и најдобар студент во неговата генерација на насоката осигурувaње. Исто така, во специјалното издание објавен е научен труд насловен “An empirical investigation of determinants of life insurers’ performance: Evidence from selected countries in Central, Eastern, and Southeastern Europe (CESEE)”. Меѓународното научно списание “Risk Management and Insurance Review” се наоѓа на SCI листата, со фактор на влијание од 1.79.