Првиот поправен колоквиум по предметот Неживотно осигурување ќе се одржи на ден 15.12.2021 година во 12 часот.
Проф. Д-р Ивица Смиковски