Вториот колоквиум по предметот Методи за испитување на квалитет на храна и пијалоци ќе се одржи на ден 27.12.2021г. (понеделник) во 12 часот во предавална 1.
Предметен наставник Проф. д-р Ленче Локоскa