Испитите кај Проф. Д-р Јованка Биљан ќе бидат одржани во следните термини:
Испитот по предметот Меѓународна трговија на сите насоки ќе се одржат на ден 04.02.2022 година во 12 часот.
Испитот по предметот Царински систем ќе се одржи на ден 08.02.2022 година во 12 часот.