Студентите кои слушаа предмети кај проф. д-р Лидија Симонческа и кои положија преку колоквиумските обврски, оцени ќе може да земат на ден 08.02 во 12 часот.
проф. д-р Лидија Симонческа