Поправниот прв колоквиум по предметот Меѓународна трговија ќе се идржи на ден 19.04.2022 (вторник) во 11часот.
Проф. Билјан