Распоред на студентите за студентска пракса од насоката Царина и шпедиција прва, втора и трета година на студии.
Локациите на царинските испостави можете да ги најдете на следниот линк
customs.gov.mk/index.php/mk/za-nas-mk/koi-sme-nie/organizacija-mk/carinarnici-i-ispostavi-mk
Раководител на наставно-научна организациона единица Царина и шпедиција
Проф. Д-р Лариса Василеска