Резултати од испитите и увид во тетратките кај проф. Д-р Климе Попоски студентите можат да направат на ден 13.06.2022 година (понеделник) во 10 часот.